A Word-Index to the Manikana
by S.Ishitobi & M.Ishitobi

agRhIta
  -artha-viSayaka-ZAbda-bodha-janakatva  68(14)
agni
  jJAna-agni  60(5)
agraha  40(14)
  asaMsarga-agraha  68(7)
  vyApakatA-agraha  42(3)
  sAdhya-sAdhana-sAmAnAdhikaraNya-agraha  42(2)
  sva-tantra-upasthita-iSTa-bheda-agraha  10(12)
agrAhaka
  tad-aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
aGkura
  kSiti-dvyaNuka-aGkura-Adi  52(13)
aGgatva
  ZAbda-bodha-aGgatva  72(4)
ajanakatva
  arajata-gocara-vyavahAra-ajanakatva  8(9)
ajanita
  -phala  60(4)
ajanya(f.-A)
  janya-kRty-ajanya-janyatva  52(13)
  janya-buddhy-ajanya  74(2)
  pada-ajanyA  72(1)
ajanyatva
  janya-buddhy-ajanyatva  72(15)
ajJa
  rAja-ajJa-Adi  78(8)
ajJAna
  pravartana-ajJAna  78(7)
aNu
  parama-aNu  14(12)
  parama-aNu-ghaTita-saMnikarSa  18(2)
  pRthivy-Adi-parama-aNu  24(1)
atAtparya
  -niZcayatva  72(8)
atAtparyakatva  72(10)
atidIrgha
  -grIva  64(13) 66(1)
  -grIva-Adi  66(2)
atideZa
  -vAkya  64(14)
  -vAkya-artha  66(2)
  -vAkya-artha-jJAna-anantara  64(9)
  -vAkya-artha-smaraNa  64(5)(10)
  bhaiSajya-atideZa-vAkya-artha  66(7)
  sad-atideZa-vAkya-artha-jJAna  10(2)
atirikta
  -pada-artha  80(11)
  vAcyatva-atirikta  66(5)
  sAdRZya-vaidharmya-atirikta-dharma-darZana-janman  64(12)
atiric-
  atiricyate  26(7)
ativikaTa
  -pRSTha  64(14)
ativyApti  32(3)(9)
atIndriyatva
  jJAna-atIndriyatva-vAdin  6(12)
atyanta
  -abhAva  40(9)
  -abhAva-apratiyogi-sAdhyakatva-Adi-viZiSTa  50(2)
  -AbhAva  26(3)
  -AbhAva-pratiyogi-sAdhyaka  40(8)
  kAla-niSTha-atyanta-abhAva-pratiyogitA-avacchedaka  74(14)
  ghaTa-Ady-atyanta-AbhAva  26(5)
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
adRSTa  56(8)(12)
  -kAraNa-mithyA-jJAna-vAsanA-viraha  60(10)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-para  60(7)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-vyakti-nAZa  60(12)
adhikaraNa  22(11) 24(6) 26(1)
  -upalabdhi  24(8)(10)
  -sva-rUpa  24(15)
  kArya-adhikaraNa  58(7)
  dhUma-samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
  samAna-adhikaraNa-pada-dvaya-ghaTita  82(16)
  sAdhya-asamAna-adhikaraNa  48(15)
  sva-samAna-adhikaraNa-duHkha-asamAnakAlInatva  58(15)
  hetv-adhikaraNa  30(14)
  hetv-adhikaraNa-vRtti  34(2)
adhikaraNatva
  hetutA-avacchedaka-viZiSTa-adhikaraNatva  32(4)
  hetv-adhikaraNatva  32(3)
adhyAhAra
  artha-adhyAhAra-vAda  72(2)
  Zabda-adhyAhAra-vAda  72(4)
anatirikta
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
anadhikaraNa
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
anadhikaraNatva
  pratiyogitA-avacchedaka-viZiSTa-anadhikaraNatva  32(2)
  pratiyogy-anadhikaraNatva  32(1)
ananubandhitva
  kRti-sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  naraka-maraNa-Adi-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(5)
ananuvyavasAya  8(5)
anantara
  atideZa-vAkya-artha-jJAna-anantara  64(9)
  cAkSuSa-anantara-utpanna  6(4)
  maGgala-anantara-utpanna-vighna  2(14)
anabhyupagama  76(16)
anavacchedaka
  pratiyogitA-anavacchedaka  58(8)(10)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
anavacchedakatva
  kAryatA-anavacchedakatva  10(5)
anavasthAna  78(13)
  -prasaGga  56(11)
anAdi
  -tAtparyavat  72(11)
anArabdha
  -vyApAraka  60(8)
anAhArya
  -ZaGkAyA  34(12)
aniyama  26(15)
aniSTa
  kRti-sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  naraka-maraNa-Adi-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(5)
anukUla(f.-A)
  dAha-anukUlA  54(16)
  viklitty-anukUla  86(3)
anugata  52(14)
  -pratIti-siddha  24(15)
anudaya  72(8)
  vAkya-artha-buddhy-anudaya-prasaGga  72(11)
anudbhUtatva  14(14)(16)
  -abhAva  14(14)
anupapanna  8(3) 10(11)
anupalabdha  24(4)
anupalabdhi  22(12)
  ghaTa-anupalabdhi  24(1)
  pratiyogi-yogya-anupalabdhi  22(11)
anupasaMhAra  50(1)
anupasaMhArin  48(8) 50(2)
anubhava  4(2)
  -virodha  40(4)
  -siddha  58(2)
  ity-anubhava-sAkSika  4(9) 68(3)
anumA-
  anuminomi  30(5)
  anumIyate  42(11)(13)
anumAna  8(7)(12) 12(13) 20(11) 30(3)(4) 40(6)(13) 52(10)(11) 74(15)
  -avatAra-asaMbhava  40(15)
  vyatireky-anumAna  44(2)
anumita  10(1)
anumiti  6(12) 30(4)(5) 40(3) 42(4)(7)(14) 44(5)
  -taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
  tat-pakSa-sAdhyaka-anumiti-gocara-icchA  38(7)
  dhUma-liGgaka-vahny-anumiti  38(12)
  para-artha-anumiti  44(5)
  prakRta-anumiti-virodhin  52(5)
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
  saMZaya-sva-rUpa-anumiti  50(12)
anumititva  30(6)
  -vyApya  68(10)
anumeya
  nitya-anumeya  74(11)
anuvAdakatva  68(12)
anuvidhAna
  indriya-anvaya-vyatireka-anuvidhAna  24(5)
anuvidhAyitva
  daNDa-anvaya-vyatireka-anuvidhAyitva  44(14)
anuvyavasAya  6(4) 8(4) 12(10)(11)
  -sAmagrI  8(6)
  -siddha  30(6)
  -siddhA  12(16) 64(3)
  tad-anuvyavasAya  8(1)
  duHkha-anuvyavasAya-sAdhya  60(1)
anekatva
  -gaurava  20(13)
anta  58(10)
  kRd-anta  82(5)
  taddhita-anta  82(6)
antara
  avayava-antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  pramANa-antara  86(13)
  mAna-antara  44(2)
  rUpa-antara-utpAda  58(1)
  viSayatA-antara-nirUpita-viSayatA  26(10)
  viSayatA-antara-nirUpitatva  26(12)
antargatatva
  nyAya-antargatatva  44(9)
antarbhAva  86(13)
antarvartin
  pASANa-antarvarti-bheka  54(6)
  pASANa-antarvarti-bheka-nirmANa  54(5)
antya  54(5)
andhakAra  16(1)
anya  50(13) 74(1) 78(3) 82(15) 84(7)
  guNa-Ady-anya-sattva  32(5)
  dravya-anya  16(11)
  dravya-anya-dravya-samaveta-cAkSuSa  16(3)
  dravya-anya-dravya-samaveta-tvAca  16(4)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  sAdhyavad-anya-avRttitva  30(9)
anyatara
  anumiti-taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
anyatra  20(6)
anyatva
  guNa-anyatva-viZiSTa-sattAvat  32(2)
anyathA  12(10) 14(17) 16(2) 18(13) 22(1) 26(1) 32(4) 34(1)
  -khyAti  12(3)
  -khyAti-siddhi  12(8)(10)
  -siddha  60(2)(15)
  -siddhi-nirUpaka  58(11)
  -siddhi-ZUnyatva  58(6)
anyUna
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
anyonya
  piZAca-anyonya-abhAva  24(2)
anvaya  80(7) 82(11)
  -pratiyogi-pada-artha  70(5)
  -pratiyogin  70(16)
  -bodha-abhAva  70(11)
  -bodha-upapatti  84(8)
  -vyatirekin  40(7) 42(10)
  indriya-anvaya-vyatireka-anuvidhAna  24(5)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  ghaTa-karmatva-anvaya-bodha-tAtparya-jJAna  72(7)
  citra-abheda-anvaya  84(5)
  daNDa-anvaya-vyatireka-anuvidhAyitva  44(14)
anvayatas  2(10)(16) 42(10)
anvayitva
  kevala-anvayitva-graha-daZA  40(14)
anvayin
  kevala-anvayi-sAdhyaka  30(10) 40(13)
  kevala-anvayin  40(6)(8)(11)
anvi-
  anveti  80(14) 86(8)
anvita(f.-A)
  itara-anvitA  80(6)
  kArya-anvitA  80(5)
ap
  pRthivy-ap-tejas  14(6)
apagatatva  34(13)
apagama
  avidyA-apagama  62(2)
  liGga-ZarIra-apagama  62(1)
apanI-
  apanIyate  34(12)
apara  62(2 ) 80(6)
  -pada-artha-saMsarga  70(6)
aparisamApti  2(9)
aparokSa
  upAdAna-gocara-aparokSa-jJAna-cikIrSA-kRtimat  52(15)
apavarga  58(14)
apasada  64(14)
apasaraNa
  ghaTa-apasaraNa-kAla  26(2)
apUrva  78(11)
  -sAmAnya-dhvaMsa  60(4)
apekS-
  apekSyate  28(5)
apodyatva
  tarka-eka-apodyatva  34(13)
apratiyogin
  atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyakatva-Adi-viZiSTa  50(2)
  dhUma-samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
apramANa  68(13)
aprasiddha
  -sAdhyikA  42(7)
aprAmANya
  tad-aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
  prAmANya-aprAmANya-koTi-smaraNa  8(2)
abAdha
  paraspara-saMsarga-abAdha  70(5)
abhAva  12(1) 22(9)(11) 24(4)(9)(15) 32(7) 34(2)(7) 38(3) 54(14) 58(8) 64(11)
  -Atirekya-mata  26(3)
  atyanta-abhAva  26(3) 40(9)
  atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyakatva-Adi-viZiSTa  50(2)
  atyanta-abhAva-pratiyogi-sAdhyaka  40(8)
  anudbhUtatva-abhAva  14(14)
  anvaya-bodha-abhAva  70(11)
  AkAZa-abhAva  40(9)
  upAya-abhAva-gocara  78(2)
  upAya-abhAva-gocara-dveSa-sAmagrIbhUta  78(1)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  aitihya-saMbhava-abhAva-artha-Apatti  86(13)
  katva-Ady-abhAva  22(6)
  kAla-niSTha-atyanta-abhAva-pratiyogitA-avacchedaka  74(14)
  gandha-prAg-abhAva-kAla-avacchinna  52(7)
  ghaTa-abhAva  22(13)
  ghaTa-abhAva-Adi  22(7) 24(10)
  ghaTa-abhAva-gocara  24(13)
  ghaTa-Ady-atyanta-AbhAva  26(5)
  ghaTa-karmatA-bodha-abhAva  72(3)
  jala-Adi-vyApaka-pRthivItva-abhAva-pratiyogi-pRthivItvavatI  42(5)
  tat-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
  dAha-kAraNIbhUta-abhAva-pratiyogitA  54(14)
  dravyatva-Ady-abhAva  22(7)
  dharmi-jJAna-abhAva  8(5)
  dhUma-samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  nityatva-abhAva-vyApya  50(6)
  nIla-abhAva-Adi  24(7)
  nIla-abhAva-Adi-jJAna  24(8)
  piZAca-anyonya-abhAva  24(2)
  pRthivItva-abhAva  42(4)
  pratibandhaka-saMsarga-abhAva-mudrA  2(11)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  pratiyogi-vyadhikaraNatva-abhAva  34(4)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
  pramANa-abhAva  40(4) 44(3)
  prAg-abhAva-pratiyogitva  54(1)
  bhAvatva-abhAva  22(9)
  maNy-abhAva  54(14) 56(2)
  mahattva-abhAva  24(1)
  mAna-abhAva  12(9) 30(7) 54(10) 56(4) 68(11) 74(4)(5) 76(15) 80(11) 82(2)
   84(9)
  yat-saMsarga-avacchinnatva-yad-rUpa-avacchinnatva-ubhaya-abhAva  32(11)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyakatva-abhAva  8(9)
  rUpa-abhAva  24(2)
  vahny-abhAva-vyApaka-dhUma-abhAva-pratiyogitva  42(12)
  viZeSaNa-jJAna-abhAva  42(8)
  viZeSyakatva-abhAva  8(11)
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
  vaidharmya-viZiSTa-ghaTa-abhAva-Adi-pratyakSa  64(10)
  vyabhicAra-darZana-abhAva  34(6)
  Zabda-abhAva  22(5)
  ZarIra-abhAva  54(9)
  sattva-Ady-abhAva  22(9)
  sAdhya-abhAva  42(3)
  sAdhya-abhAva-unnAyakatva  38(3)
  sAdhya-abhAva-vyApya  50(4)
  sAdhya-vyApakIbhUta-abhAva-pratiyogin  50(4)
  siSAdhayiSA-viraha-viZiSTa-siddhy-abhAva  38(6)
  hetv-abhAva  42(3)
abhAvavat
  AkAZa-abhAvavat  40(9)
  dhUma-abhAvavad-gAmin  48(12)
  rajatatva-abhAvavat  8(8)(11)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyakatva-abhAva  8(9)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka  4(6)
  sAdhya-abhAvavat-prakRta-pakSaka  52(8)
  sAdhya-abhAvavad-avRttitva  30(9)
  sAdhya-abhAvavad-avRttitva-vyApti  40(14)
  sAdhya-abhAvavad-gAmitva  48(12)
abhidhA-
  abhidhIyate  78(11)
abhinna
  paJca-abhinna-pUla-bodha  84(3)
abhimata
  -karma-Arambha-samaya  2(5)
abhivyakti
  nitya-sukha-abhivyakti  62(1)
abhukta  60(6)
abheda
  citra-abheda-anvaya  84(5)
abhyupe-
  abhyupeyate  10(10)
abhyupeyA  54(16)
am
  -pada  70(11)
amedhya
  -vastu-taNDulIyaka-bIja-prabhava  58(1)
ayas
  tapta-ayaH-piNDa  52(3)
arajata
  -gocara-vyavahAra-ajanakatva  8(9)
araNi
  -janya  56(6)
  tRNa-araNi-maNi  56(3)
arjuna  60(6)
artha(f.-A)  60(11) 82(12)
  -adhyAhAra-vAda  72(2)
  agRhIta-artha-viSayaka-ZAbda-bodha-janakatva  68(14)
  atideZa-vAkya-artha  66(2)
  atideZa-vAkya-artha-jJAna-anantara  64(9)
  atideZa-vAkya-artha-smaraNa  64(5)(10)
  atirikta-pada-artha  80(11)
  anvaya-pratiyogi-pada-artha  70(5)
  apara-pada-artha-saMsarga  70(6)
  AkhyAta-artha  86(6)
  upa-Adi-pada-artha  82(11)
  eka-pada-artha  70(6)
artha
  aitihya-saMbhava-abhAva-artha-Apatti  86(13)
artha(f.-A)
  gRhIta-artha-grAhitva  68(13)
  dhAtv-artha  84(12) 86(2)
  pada-artha  26(1) 68(7) 80(8)
  pada-artha-upasthiti  72(1)(4)
  para-artha-anumiti  44(5)
  para-arthA  44(5)
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
  bhaiSajya-atideZa-vAkya-artha  66(7)
  yathA-artha  4(5)
  rUDhy-artha  80(14)
  vAkya-artha  68(3)
  vAkya-artha-buddhy-anudaya-prasaGga  72(11)
  vidhy-artha  78(4)
  sad-atideZa-vAkya-artha-jJAna  10(2)
  sva-arthA  44(5)
  sva-sva-artha-upasthApana  84(8)
artha-Apatti  44(2)
arthin
  vahny-arthin  56(5)
alaukika  14(4)
  tan-niSTha-alaukika-viSayatAka-mAnasa  26(13)
  tan-niSThA-alaukika-prakAraka-bAhya-pratyakSa  26(10)
  dhUmatva-Adi-prakAratA-nirUpita-alaukika-mukhya-viZeSyatA  28(1)
avagam-
  avagamyate  82(14)
avagAhin
  go-pada-janyatva-avagAhin  80(10)
avaghAta
  -paryanta  56(11)
avacchinna(f.-A)
  karNa-avacchinna  20(4)
  gandha-prAg-abhAva-kAla-avacchinna  52(7)
  janya-sattva-avacchinna  20(14)
  tad-avacchinna-hetu  36(11)
  tad-dharma-avacchinna-hetu  36(5)
  dhAna-karma-gotva-avacchinna  82(2)
  phala-avacchinna  84(11)
  bahir-dravyatva-avacchinna-pratyakSatva-vyApaka  36(11)
  mahAnasatva-avacchinna-dhUma  36(15)
  mahAnasatva-avacchinna-vahni  36(13)
  yad-dharma-avacchinna-sAdhya-vyApaka  36(5)
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinna-pratiyogitAka  34(3)
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinnA  32(6)
avacchinnatva
  yat-saMsarga-avacchinnatva-yad-rUpa-avacchinnatva-ubhaya-abhAva  32(11)
avaccheda
  kArya-avyavahita-pUrva-kSaNa-avaccheda  58(7)
  ghaTa-padatva-avaccheda  72(7)
  yAgatva-avaccheda  76(4)
  rajatatva-prakAratva-avaccheda  8(12)
avacchedaka
  kAryatA-avacchedaka  16(9)
  kAryatA-avacchedaka-saMsarga  16(10)
  kAla-niSTha-atyanta-abhAva-pratiyogitA-avacchedaka  74(14)
  gRhyamANa-vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
  janyatA-avacchedaka  10(14)
  tat-kAryatA-avacchedaka-saMsargatA  22(1)
  tRNa-janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
  pratiyogitA-avacchedaka-viZiSTa-anadhikaraNatva  32(2)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
  viZeSaNa-viZeSyatA-avacchedaka-prakAraka-jJAnatva  26(16)
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinna-pratiyogitAka  34(3)
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinnA  32(6)
  sva-pratiyogitA-avacchedaka-saMsarga  34(3)
  hetutA-avacchedaka-viZiSTa-adhikaraNatva  32(4)
avacchedakatA
  tat-kAryatA-avacchedakatA  24(12)
  maGgala-nAZyatA-avacchedakatA  2(12)
  samApti-pratibandhakatA-avacchedakatA  2(13)
avacchedakatva  32(7)
avachid-
  avacchidyate  20(5)
avatAra
  anumAna-avatAra-asaMbhava  40(15)
avadheya  24(3)
avanamana
  tulA-avanamana  56(11)
avayava  44(8)
  -antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  -indriya-saMnikarSa  8(15)
  kusuma-Arambhaka-bIja-pUra-avayava  56(14)
  nyAya-avayava  44(15) 46(1)(2)(4)(5)(11)(13)
  hetu-bhinna-nyAya-avayava  44(11)
  hetv-avayava-avyavahita-uttara  46(2)
  hetv-avayava-bhinnA  44(13)
  hetv-avayava-vAraNa  44(14)
avayavin
  (avayavi)-pratyakSa  8(15)
avaZya
  -kalpanIya  56(1)
avasikta
  lAkSA-rasa-avasikta-bIja-pUra-taru  56(12)
avaseya  18(5)(5)(9)(9) 20(2)(2)
aviccheda
  pravAha-aviccheda  74(9)
avidyA
  -apagama  62(2)
avirodhin
  hetu-sAdhya-Adi-graha-avirodhin  48(6)
avRttitva
  sAdhya-abhAvavad-avRttitva  30(9)
  sAdhya-abhAvavad-avRttitva-vyApti  40(14)
  sAdhyavad-anya-avRttitva  30(9)
avyayIbhAva  82(10)
  -tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
avyavahita
  kArya-avyavahita-pUrva-kSaNa-avaccheda  58(7)
  tattva-jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
  hetv-avayava-avyavahita-uttara  46(2)
avyApaka  36(5)(7)(10)(12)
  Zuddha-dharma-avyApaka  36(14)
avyApti  30(10)
  -prasaGga  32(5) 34(2)
avyApya
  -vRttitva  26(5)
aZakyatva  54(18)
aZarIra  52(12)
as-
  asti  10(9) 40(13)
  syAt  34(11)
asaMsarga
  -agraha  68(7)
asat  2(9) 68(11)
asaMnihita
  tad-asaMnihita  54(4)
asamAna
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
  sAdhya-asamAna-adhikaraNa  48(15)
asamAnakAlInatva
  sva-samAna-adhikaraNa-duHkha-asamAnakAlInatva  58(15)
asamApti  2(14)
asaMbhava
  anumAna-avatAra-asaMbhava  40(15)
  vinAZa-asaMbhava  56(1)
asAdhanatva
  naraka-asAdhanatva-jJAna  76(9)
asAdhAraNa  48(8)(14)
asAdhAraNya  48(13)
asAmArthya  8(6)
asiddha  48(5) 50(15)
  AZraya-asiddha  50(16) 52(1)
  vyApyatva-asiddha  50(16) 52(2)
  sva-rUpa-asiddha  50(16) 52(3)
asiddhi  50(14)
  vastv-asiddhi  12(11)
  sthairya-asiddhi-prasaGga  28(16)
ah-
  Aha  60(15)
  Ahur  8(13) 22(3) 24(6) 40(15) 72(2) 78(4)(9)
AkAGkSA  70(9)(12)(13)
  -Adi-bala-labhyatva  80(8)
  yogyatA-AkAGkSA-Asatti-tAtparya  70(3)
AkAra(f.-A)  76(7)
  upanaya-AkAra  46(18)
  samAna-AkAra-jJAna  10(11)
AkAraka  4(15)
AkAZa  48(15)
  -abhAva  40(9)
  -abhAvavat  40(9)
  mahA-bAhya-AkAZa-Adi  24(2)
AkSepa  80(4)
AkhyAta  86(2)
  -artha  86(6)
  -vAcya  86(8)
Acar-
  Acaranti  2(6)
AcAra
  -mUlatva  76(2)
  smRty-AcAra-mUlIbhUta  74(10)
AcArya  2(7) 40(3)
Atanayatva
  mitra-Atanayatva  36(8)
  mitra-Atanayatva-viZiSTa-ZyAmatva-vyApaka  36(9)
Atirekya
  abhAva-Atirekya-mata  26(3)
Atman  6(7)
  jIva-Atman  14(8)
Atyantika  58(15) 60(3)
Atyantikatva  58(15)
AdAya  74(2)
Adi
  ity-Adi  30(10) 32(3)(5) 34(8)(10) 36(6) 48(15) 52(2)(3)(4) 72(3) 82(10)
   86(10)
  cakSur-Adi-indriya-janya  24(5)
Adika
  jala-Adika  42(4)
AdimattA
  sva-prakArIbhUta-dhUmatva-AdimattA-saMsarga  28(2)
Adya  54(5)
AdhAratA  20(5)
Adhikya
  Zakty-Adhikya-Apatti  56(9)
Adhunika
  -veda  74(2)
Anupalabdha  24(10)
  -jJAna-prasaGga  24(7)
Anupalabdhi  24(12)
AnupUrvI
  tad-gata-AnupUrvI  74(2)
AnupUrvIka
  ucita-AnupUrvIka-pratijJA-Adi-paJcaka-samudAya  44(7)
  tAdRZa-AnupUrvIka-vAkyatva  72(15)
  yAdRZa-AnupUrvIka-vAkyatva-sAmAnAdhikaraNya  72(14)
Apatti  18(14)
  artha-Apatti  44(2)
  aitihya-saMbhava-abhAva-artha-Apatti  86(13)
  dravya-cAkSuSa-Apatti  16(1)
  Zakty-Adhikya-Apatti  56(9)
ApAdya
  -vyatireka-nirNaya  36(2)
AbhAsa
  hetv-AbhAsa  48(3)
AmnAya  74(1)
Ayus
  ZrI-gopAla-cira-Ayus  2(3)
Arabdha
  -vyApAraka  60(8)
  -vyApAraka-adRSTa-para  60(7)
  -vyApAraka-adRSTa-vyakti-nAZa  60(12)
Arambha
  abhimata-karma-Arambha-samaya  2(5)
Arambhaka
  kusuma-Arambhaka-bIja-pUra-avayava  56(14)
Aropa
  AhArya-Aropa  36(1)
  vyApya-Aropa  34(15)
Ardra
  -indhana-Adi  36(8)
Aloka
  -saMyoga  14(17)
Alocana  28(14)
AvaZyakatva  68(9)
AZin
  kaThora-kaNTaka-AZin  64(13)
AZu
  -vinAZinI  78(12)
AZraya
  -asiddha  50(16) 52(1)
  -grahaNa-upakSINa  24(5)
  sva-AZraya-grAhaka  6(15)
  sva-AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
AZrayatA  86(8)
AZrayatva  86(10)
  pratyakSa-guNa-AZrayatva  36(10)
Asatti  70(16)
  -ghaTikA  72(1)
  yogyatA-AkAGkSA-Asatti-tAtparya  70(3)
AhArya
  -Aropa  36(1)
  -ZaGkA  34(13)
Ahita
  upAdhi-darZana-Ahita  36(4)
icchA  54(8) 76(15)(16)
  upAya-icchA-sAmAnya  76(17)
  kRti-sAdhyatva-prakAraka-icchA  76(9)
  tat-pakSa-sAdhyaka-anumiti-gocara-icchA  38(7)
  naraka-dveSa-viZiSTa-yAga-icchA  76(9)
  bhagavaj-jJAna-icchA-prayatna  54(11)
  yAga-icchA  76(8)
  svarga-icchA-viZiSTa  76(8)
itara  46(11) 72(5)
  -anvitA  80(6)
itarathA  84(2)
iti
  (ity)-anubhava-sAkSika  4(9) 68(3)
  (ity)-Adi  30(10) 32(5) 34(8)(10) 36(6) 48(15) 52(2)(3)(4) 72(3) 82(10)
   86(10)
  -Adi  32(3)
  (ity)-Adi-saMgraha  30(14)
  -Adi-saMgraha  30(14)
idAnIMtana
  svakIya-idAnIMtana-kRti-sAdhyatva  76(6)
indriya  12(17) 14(1)
  -anvaya-vyatireka-anuvidhAna  24(5)
  -saMbaddha-viZeSaNatA  22(9)
  avayava-indriya-saMnikarSa  8(15)
  cakSur-Adi-indriya-janya  24(5)
  tat-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
indhana
  Ardra-indhana-Adi  36(8)
iSTa
  -purovarti-viZiSTa-niZcayatva  68(8)
  -sAdhanatA-jJAna  78(1)
  -sAdhanatA-jJAna-Adi  78(6)
  -sAdhanatA-buddhi  76(14)
  kRti-sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  kriyA-gata-iSTa-sAdhanatA  78(12)
  sva-tantra-upasthita-iSTa-bheda-agraha  10(12)
  svarga-Adi-iSTa-sAdhanatva  76(5)
IZvara  52(13)
  -pravaktRkatva  74(3)
ukta  54(17)(17) 86(13)
ucita
  -AnupUrvIka-pratijJA-Adi-paJcaka-samudAya  44(7)
uccar-
  uccArayati  74(1)
uccheda  74(13)
  -darZana  74(11)
  viZiSTa-jJAna-uccheda  12(4)
uttara
  tattva-jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
  saMZaya-viparyaya-uttara-pratyakSa  10(1)
  hetv-avayava-avyavahita-uttara  46(2)
utpatti
  janya-sad-utpatti  22(2)
  tad-utpatti  68(9)
  pApa-utpatti  60(9)
  maitrIya-cAkSuSa-utpatti  16(9)
utpattimat  54(9)
utpattimattva  50(10)(11)
utpad-
  utpadyate  6(7) 8(14) 42(7) 54(8) 64(11) 76(7)
  utpAdayet  54(4)
  utpAdyate  56(8)
utpanna
  cAkSuSa-anantara-utpanna  6(4)
  maGgala-anantara-utpanna-vighna  2(14)
utpannatva
  -vyaJjitatva-Adi-vyApyatva  74(12)
utpala
  nIla-utpala-Adi  82(16)
utpAda
  -vinAZa-pratIti  74(5)
  -vinAZavattva  56(1)
  rUpa-antara-utpAda  58(1)
udaya
  vyApAra-bodha-udaya  84(13)
udAsIna
  -vAkya-vAraNa  44(15)
udAharaNa  46(2)(15)
  -upanaya  46(11)
  pratijJA-hetu-udAharaNa  46(13)
  pratijJA-hetu-udAharaNa-upanaya-nigamana  44(8)
udIcya
  -vaktRka  64(14)
ude-
  udeti  34(9)
udgama
  rakta-kusuma-udgama-prayojikA  56(13)
udbhUta
  -rUpa  14(12) 36(12)
  -rUpavattA-praveZa  18(2)
  -sparZa  16(1) 18(6)
  caitrIya-cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
udbhUtatva  14(14)
unnAyakatva
  sAdhya-abhAva-unnAyakatva  38(3)
upa
  -Adi-pada-artha  82(11)
upakumbha  82(10)
upakSINa
  AZraya-grahaNa-upakSINa  24(5)
upagama
  tad-bheda-upagama  56(9)
upanaya  46(4)
  -AkAra  46(18)
  -ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(5)
  -bhinna  46(5)
  udAharaNa-upanaya  46(11)
  pratijJA-hetu-udAharaNa-upanaya-nigamana  44(8)
upanIta  26(14)
  guNa-upanIta-bhAna  16(12)
  parAmarZa-upanIta  40(3)
upapatti  26(17) 74(6)
  anvaya-bodha-upapatti  84(8)
upapad-
  upapadyate  28(4)(11) 78(3)
upapada
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
upapanna  74(3)
upapAdikA
  kArya-kAdAcitkatva-upapAdikA  58(5)
upamA-
  upaminomi  64(3)
  upamimIte  66(7)
  upamIyate  66(3)
upamAna  12(14) 64(2)(2)
upamita  10(2)
upamiti  64(6)(7)(11)(12)
  -karaNa  64(2)
  -viSaya  66(5)
upamititva  64(3)
upala(kSaNa)  28(15)
upalabdhi
  adhikaraNa-upalabdhi  24(8)(10)
  ghaTa-upalabdhi  22(14)
  cAkSuSa-nIla-upalabdhi  24(9)
upalabhya  66(6)
upalambha
  tat-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
upasthApana
  sva-sva-artha-upasthApana  84(8)
upasthita  68(6)
  yoga-upasthita  80(13)
  sva-tantra-upasthita-iSTa-bheda-agraha  10(12)
upasthiti
  pada-artha-upasthiti  72(1)(4)
  pada-janya-upasthiti  70(16)
upAdAna
  -gocara-aparokSa-jJAna-cikIrSA-kRtimat  52(15)
  -pratyakSa-sahakAra  76(11)
upAdhi  36(4)(8)(12)(14) 38(1)(3)
  -darZana-Ahita  36(4)
  kriyA-sva-rUpa-kAla-upAdhi  22(2)
upAya
  -abhAva-gocara  78(2)
  -abhAva-gocara-dveSa-sAmagrIbhUta  78(1)
  -icchA-sAmAnya  76(17)
ubhaya
  yat-saMsarga-avacchinnatva-yad-rUpa-avacchinnatva-ubhaya-abhAva  32(11)
UhanIya(f.-A)  64(8)
eka  14(15) 20(12) 28(3) 62(1) 80(5) 82(14)
  -eka  54(11)
  -jAtIyatva-viSayakatva  74(6)
  -deZin  10(6) 40(2) 80(2)
  -pada-artha  70(6)
  -pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  -Zakti-svIkAra  56(10)
  -Zaktimattva  56(4)
  tarka-eka-apodyatva  34(13)
aikya  26(2)
aitihya
  -saMbhava-abhAva-artha-Apatti  86(13)
oSadhi  66(6)(7)
  kaTura-oSadhi  66(6)
auNAdika
  -pratyaya  82(1)
aupagava
  -Adi  82(6)
auSadha  74(7)
kaTu  66(6)
kaTura
  -oSadhi  66(6)
kaThora
  -kaNTaka-AZin  64(13)
kaNa  86(16)
kaNTaka
  kaThora-kaNTaka-AZin  64(13)
kaNTha  2(3)
katva
  -Ady-abhAva  22(6)
karaNa  4(2) 12(15) 64(4)
  upamiti-karaNa  64(2)
  tat-karaNa  30(4)
  ZAbda-miti-karaNa  68(2)
  sAkSAtkAra-karaNa  12(16)
karaNaka(f.-ikA)
  vaidharmya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa-karaNikA  64(7)
karabhaka  64(13)
  -pada-vAcya  66(2)(3)
karNa  86(16)
  -avacchinna  20(4)
  -saMyoga  20(5)
kartR  52(12)(12) 54(3)(8)
  -karman  86(2)
  -lakAra  86(9)
  paGka-jani-kartR  80(13)
kartRka
  caitra-kartRka  86(3)
karmaka
  taNDula-karmaka  86(4)
karmatA  70(11)
  ghaTa-karmatA-bodha-abhAva  72(3)
karmatva  72(3)
  ghaTa-karmatva-anvaya-bodha-tAtparya-jJAna  72(7)
karmadhAraya  82(16)
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
karman  60(7)(9)
  (karma)-lakAra  86(9)
  (karma)-samApti-kAma  2(5)
  abhimata-karma-Arambha-samaya  2(5)
  karTr-karman  86(2)
  dhAna-karma-gotva-avacchinna  82(2)
  sarva-karman  60(5)
kalpana(f.-A)
  kAraNatA-bheda-kalpana  12(8)
  kLpta-cAkSuSa-tvAcatva-Adi-kalpanA  24(13)
  dAha-kAraNatA-kalpana  56(2)
  vaijAtya-dvaya-kalpana-prasaGga  24(12)
kalpanIya
  avaZya-kalpanIya  56(1)
kAJcana
  -maya-dhUma  52(2)
  -maya-parvata  52(1)
  -maya-vahnimat  52(2)
kAdambarI  2(14)
  -kAra-Adi-grantha  2(9)
kAdAcitkatva
  kArya-kAdAcitkatva-upapAdikA  58(5)
kAma
  karma-samApti-kAma  2(5)
kAra
  upAdAna-pratyakSa-sahakAra  76(11)
  eka-Zakti-svIkAra  56(10)
  kartR-lakAra  86(9)
  karma-lakAra  86(9)
  kAdambarI-kAra-Adi-grantha  2(9)
  ga-kAra  74(6)
  tRNa-janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
  ratna-koZa-kAra  50(13)
  viZiSTa-eka-Zakti-svIkAra  82(2)
  ZarIra-svIkAra  54(6)
kAraNa  2(6)(8) 12(2)(4) 14(5)(10)(12)(17) 16(2)(5)(8) 20(4)(7) 22(1) 24(9)
  (11) 26(11) 28(2) 36(2) 38(13) 40(1) 44(6) 54(14) 70(7) 72(8) 76(10)(15)
  78(3)(6)(7)
  -koTi  18(2)(7)
  adRSTa-kAraNa-mithyA-jJAna-vAsanA-viraha  60(10)
  kArya-kAraNa-bhAva  18(8)
  pramA-kAraNa  10(5)
  laukika-kAraNa-viraha  2(15)
kAraNatA  26(16) 28(6) 56(3) 58(5) 68(9)
  -bheda-kalpana  12(8)
  dAha-kAraNatA-kalpana  56(2)
  mokSa-kAraNatA  60(3)
  mokSa-kAraNatA-grAhikA  58(17)
  viZeSaNa-jJAna-kAraNatA  28(6)
kAraNatva  10(13) 12(7) 18(4)(11) 38(12)
  ghaTa-kAraNatva-prasaGga-vAraNa  58(10)
  tat-kAraNatva  56(1)
  vahni-kAraNatva  56(6)
kAraNIbhUta
  dAha-kAraNIbhUta-abhAva-pratiyogitA  54(14)
kArya  78(4)
  -adhikaraNa  58(7)
  -anvitA  80(5)
  -avyavahita-pUrva-kSaNa-avaccheda  58(7)
  -kAdAcitkatva-upapAdikA  58(5)
  -kAraNa-bhAva  18(8)
  -jAta  54(4)
  -saMnihita-ZarIra-ceSTA-dvAr  54(3)
kAryatA
  -anavacchedakatva  10(5)
  -avacchedaka  16(9)
  -avacchedaka-saMsarga  16(10)
  -jJAna-mAtra  76(13)
  tat-kAryatA-avacchedaka-saMsargatA  22(1)
  tat-kAryatA-avacchedakatA  24(12)
kAryatva  52(11) 54(1) 78(4)(11)
kAla
  -niSTha-atyanta-abhAva-pratiyogitA-avacchedaka  74(14)
  kriyA-sva-rUpa-kAla-upAdhi  22(2)
  gandha-prAg-abhAva-kAla-avacchinna  52(7)
  ghaTa-apasaraNa-kAla  26(2)
  ghaTa-sattA-kAla  26(2)
  tat-tat-kAla-Adi-sva-rUpA  26(4)
kiraNa
  taraNi-kiraNa-kvathana-janman  56(14)
kuNThana  54(18)
kuNThita(f.-A)  54(17)
  maNy-Adi-kuNThita  54(13)
kumbha
  -Adi  82(11)
  -sAmIpya-Adi  82(11)
kusuma
  -Arambhaka-bIja-pUra-avayava  56(14)
  rakta-kusuma-udgama-prayojikA  56(13)
kRt
  (kRd)-anta  82(5)
  -taddhita-samAsa-bheda  82(4)
kRta
  maNi-kRta  2(16) 40(4) 46(17)
kRti
  -sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  -sAdhyatva-prakAraka-icchA  76(9)
  janya-kRty-ajanya-janyatva  52(13)
  mat-kRti-sAdhya  76(6)
  yAga-kRti  76(7)
  svakIya-idAnIMtana-kRti-sAdhyatva  76(6)
kRtimat
  upAdAna-gocara-aparokSa-jJAna-cikIrSA-kRtimat  52(15)
kLp-
  kalpyate  8(6) 78(13)
kLpta(f.-A)  68(14)
  -cAkSuSa-tvAcatva-Adi-kalpanA  24(13)
kevala
  -anvayi-sAdhyaka  30(10) 40(13)
  -anvayitva-graha-daZA  40(14)
  -anvayin  40(6)(8)(11)
  -vyatirekin  40(6) 42(2)
koTi
  kAraNa-koTi  18(2)(7)
  prAmANya-aprAmANya-koTi-smaraNa  8(2)
koZa
  ratna-koZa-kAra  50(13)
kriyA
  -gata-iSTa-sAdhanatA  78(12)
  -sva-rUpa-kAla-upAdhi  22(2)
  guNa-kriyA-jAti-viZiSTa-buddhi  20(10)
kvathana
  taraNi-kiraNa-kvathana-janman  56(14)
kSaNa  28(11)
  kArya-avyavahita-pUrva-kSaNa-avaccheda  58(7)
kSati  32(7)
kSi-
  kSIyate  60(7)
  kSIyante  60(9)
kSiti  52(11)
  -dvyaNuka-aGkura-Adi  52(13)
kSititva
  -Adi  52(14)
khadira
  dhava-Adi-sahita-khadira-Adi  84(6)
  dhava-khadira  84(6)
  dhava-khadira-pada  84(7)
khyAti
  anyathA-khyAti  12(3)
  anyathA-khyAti-siddhi  12(8)(10)
ga
  -kAra  74(6)
gagana
  vAyu-gagana-Adi  14(12)
gata
  kriyA-gata-iSTa-sAdhanatA  78(12)
  tad-gata-AnupUrvI  74(2)
gati
  vastu-gati  70(13)
gandha
  -prAg-abhAva-kAla-avacchinna  52(7)
  -rasa  18(11)
  rUpa-rasa-gandha  18(12)
  sparZa-rasa-gandha  18(12)
gandhavat  52(7)
gam-
  gacchati  86(10)
gava
  -Adi-pada  80(4)
gavaya
  -pada-vAcya  64(5)(6)
gAmitva
  sAdhya-abhAvavad-gAmitva  48(12)
gAmin
  dhUma-abhAvavad-gAmin  48(12)
gu
  citra-gu  84(4)
guNa  8(14)(15) 10(5) 86(15)
  -anyatva-viZiSTa-sattAvat  32(2)
  -Adi  16(8) 22(7)
  -Adi-tvAca  18(4)
  -Ady-anya-sattva  32(5)
  -upanIta-bhAna  16(12)
  -kriyA-jAti-viZiSTa-buddhi  20(10)
  tad-guNa  18(3)
  trasareNu-guNa-tvAca-vAraNa  18(6)
  dravya-guNa-Adi  28(9)
  pratyakSa-guNa-AZrayatva  36(10)
  prabhA-guNa-tvAca-vAraNa  18(5)
guNatva
  -rUpatva-Adi-cAkSuSa  16(11)
  vyoma-eka-guNatva  50(9)
guru
  -siddhAnta  76(17)
gurutva
  sthiti-sthApaka-gurutva-Adi  20(1)
gRhIta  6(16) 24(6) 28(3) 38(3) 42(5)
  -artha-grAhitva  68(13)
gRhItvA  42(11)(13)
gRhyamANa  38(1)
  -vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
go  80(6)(6) 84(5)
  -pada  84(4)
  -pada-janyatva-avagAhin  80(10)
  -pada-ZakyA  80(7)
  -maya-vRZcika-janya  58(1)
  -sadRZa  64(4)(5)
  -svAmin  84(4)
gocara
  arajata-gocara-vyavahAra-ajanakatva  8(9)
  upAdAna-gocara-aparokSa-jJAna-cikIrSA-kRtimat  52(15)
  upAya-abhAva-gocara  78(2)
  upAya-abhAva-gocara-dveSa-sAmagrIbhUta  78(1)
  ghaTa-abhAva-gocara  24(13)
  tat-pakSa-sAdhyaka-anumiti-gocara-icchA  38(7)
  sakala-dhUma-gocara  28(3)
gotva
  -viZiSTa-buddhi  80(10)
  -viZiSTA  80(7)
  dhAna-karma-gotva-avacchinna  82(2)
gopAla
  -siMha  86(16)
  ZrI-gopAla-cira-Ayus  2(3)
gaurava  40(2) 72(9)
  anekatva-gaurava  20(13)
grantha
  -Adi  2(7)
  kAdambarI-kAra-Adi-grantha  2(9)
  pramatta-nAstika-Adi-praNIta-grantha-samApti  2(9)
grah-
  gRhNAti  6(5)
  gRhyate  4(11) 6(16) 20(6) 76(6)
graha
  kevala-anvayitva-graha-daZA  40(14)
  dravya-graha  14(6)
  prAmANya-graha  8(7)
  bheda-graha  12(1)
  vyatireka-vyApti-graha-virodhin  50(1)
  vyApti-graha-pratibandha  38(2)
  vyApti-graha-pratibandhaka-graha-viSayatva  48(6)
  hetu-vyApakatA-graha-virodhin  48(10)
  hetu-sAdhya-Adi-graha-avirodhin  48(6)
  hetu-sAdhya-sAmAnAdhikaraNya-graha-virodhin  48(13)
grahaNa  10(14) 20(8)
  AZraya-grahaNa-upakSINa  24(5)
  prAmANya-grahaNa  8(6)
grAhaka(f.-ikA)  34(6)
  jJAna-grAhikA  8(5)
  tad-aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
  mokSa-kAraNatA-grAhikA  58(17)
  sva-AZraya-grAhaka  6(15)
grAhitva
  gRhIta-artha-grAhitva  68(13)
grAhya(f.-A)  32(6)
  svato-grAhya  6(13)
grAhyatva
  tad-aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
  svato-grAhyatva  6(13)
grIva
  atidIrgha-grIva  64(13) 66(1)
  atidIrgha-grIva-Adi  66(2)
ghaTa  22(13) 24(3) 26(2) 44(13) 52(7) 70(12) 72(3)
  -anupalabdhi  24(1)
  -apasaraNa-kAla  26(2)
  -abhAva  22(13)
  -abhAva-Adi  22(7) 24(10)
  -abhAva-gocara  24(13)
  -Adi  34(1)
  -Ady-atyanta-AbhAva  26(5)
  -upalabdhi  22(14)
  -karmatA-bodha-abhAva  72(3)
  -karmatva-anvaya-bodha-tAtparya-jJAna  72(7)
  -kAraNatva-prasaGga-vAraNa  58(10)
  -pada  70(11)
  -padatva-avaccheda  72(7)
  -bhinna-bhinna  34(7)
  -sattA-kAla  26(2)
  tat-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
  vaidharmya-viZiSTa-ghaTa-abhAva-Adi-pratyakSa  64(10)
ghaTaka(f.-ikA)
  avayava-antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  Asatti-ghaTikA  72(1)
  upanaya-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(5)
  pratijJA-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(1)
  hetu-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa  44(12)
ghaTatva  34(8)
ghaTita(f.-A)  44(13)
  upanaya-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(5)
  parama-aNu-ghaTita-saMnikarSa  18(2)
  piZAca-ghaTita-saMnikarSa  18(1)
  pratijJA-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(1)
  prabhA-ghaTita-saMnikarSa  18(5)
  samAna-adhikaraNa-pada-dvaya-ghaTita  82(16)
ghaTitatva
  avayava-antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  sAmAnAdhikaraNya-ghaTitatva  40(2)
ghaTIyA  70(11)
ghrANa  12(17)
  -ja  18(10)
  -ja-rAsana-prasaGga  18(11)
  -saMyukta-samavAya  16(5)
  -saMyukta-samavAya-rasana-saMyukta-samavAya  18(8)
  sad-ghrANa-ja  16(5)
cakSus  10(14) 12(17)
  (cakSur)-Adi-indriya-janya  24(5)
  (cakSuH)-saMyukta  18(2)
  (cakSuH)-saMyukta-viZeSaNatA  22(6)
  (cakSuH)-saMyukta-samavAya  16(3)
  (cakSuH)-saMyukta-samaveta-viZeSaNatA  22(7)
  (cakSuH)-saMyukta-samaveta-samaveta-viZeSaNatA  22(8)
  -saMyoga  14(6)
  (cakSuH)-saMnikarSa  4(12)
  caitra-cakSuH-saMyukta-samavAya-viraha  16(8)
  caitrIya-cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
  tat-puruSa-cakSuH-saMyoga  14(10)
catur  86(12)
  -vidha  12(13)
carama
  -varNa  2(7)
cAkSuSa(f.-I)  4(13)(15) 6(6) 8(1) 14(7) 16(10) 18(12) 24(8)(10) 28(1)(2)(4)
  -anantara-utpanna  6(4)
  -nIla-upalabdhi  24(9)
  kLpta-cAkSuSa-tvAcatva-Adi-kalpanA  24(13)
  guNatva-rUpatva-Adi-cAkSuSa  16(11)
  caitrIya-cAkSuSa  16(7)
  tat-puruSa-samaveta-cAkSuSa  14(9)
  dravya-anya-dravya-samaveta-cAkSuSa  16(3)
  dravya-cAkSuSa  14(17)
  dravya-cAkSuSa-Apatti  16(1)
  maitrIya-cAkSuSa-utpatti  16(9)
  sparZa-Adi-cAkSuSa  18(13)
cArvAka  30(5)
cikIrSA  76(7)(11)(14)
  -bhinnA  76(15)
  -sAmAnya-janana-dvAr  76(13)
  upAdAna-gocara-aparokSa-jJAna-cikIrSA-kRtimat  52(15)
citra
  -abheda-anvaya  84(5)
  -gu  84(4)
cira
  ZrI-gopAla-cira-Ayus  2(3)
ceSTA
  kArya-saMnihita-ZarIra-ceSTA-dvAr  54(3)
caitra  86(3)
  -kartRka  86(3)
  -cakSuH-saMyukta-samavAya-viraha  16(8)
  -Zrotra-samavAya  20(3)
caitrI
  -ZrAvaNa  20(3)
caitrIya
  -cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
  -cAkSuSa  16(7)
  -ZrAvaNa-pratyakSa  20(6)
  -Zrotra-samaveta-samavAya  20(7)
caitrIyatva
  -praveZa  16(10)
ja
  ghrANa-ja  18(10)
  ghrANa-ja-rAsana-prasaGga  18(11)
  pAka-ja  56(14)
  yoga-ja-lakSaNA  14(4) 28(8)
  sad-ghrANa-ja  16(5)
jagat  10(8) 54(7)
  -nAtha  2(2)
  (jagan)-nirmAtR-puruSa-dhaureya-siddhi  52(10)
jan-
  janayati  28(10) 76(11)
  janyate  50(12)
  janyante  2(12)
  jAyate  8(3)
janaka  60(2)
  -jJAna-viSaya  76(4)
  anumiti-taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
  pravRtti-janaka  76(14)
  bhoga-janaka  60(9)
janakatA  26(14) 60(12)
janakatva
  agRhIta-artha-viSayaka-ZAbda-bodha-janakatva  68(14)
  vyavahAra-janakatva  10(11)
janana
  cikIrSA-sAmAnya-janana-dvAr  76(13)
  pravartaka-jJAna-janana-dvAr  76(2)
  ZAbda-bodha-janana  70(3)
  svarga-janana  80(1)
jananIya  14(1)(1)
jani
  paGka-jani-kartR  80(13)
janikA  26(17)
  vyavahAra-janikA  68(7)
janita(f.-A)  76(10)
  taj-janita  64(5)
  yoga-janita  28(8)
janman
  taraNi-kiraNa-kvathana-janman  56(14)
  sAdRZya-vaidharmya-atirikta-dharma-darZana-janman  64(12)
janya(f.-A)
  -kRty-ajanya-janyatva  52(13)
  -buddhy-ajanya  74(2)
  -buddhy-ajanyatva  72(15)
  -mAtra-vRtti-dharmatva  74(14)
  -sattva-avacchinna  20(14)
  -sad-utpatti  22(2)
  -sAkSAtkAra  14(11)
  araNi-janya  56(6)
  go-maya-vRZcika-janya  58(1)
  cakSur-Adi-indriya-janya  24(5)
  tat-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
  tattva-jJAna-janya  58(16)
  nyAya-janya  44(6)
  pada-janya-upasthiti  70(16)
  pada-viZeSa-janyA  72(3)
  vahni-janya  34(11)
  vRSTi-janya  76(16)
  vyApti-viZiSTa-pakSa-dharmatA-jJAna-janya  30(3)
janyatA
  -avacchedaka  10(14)
  tRNa-janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
janyatva  52(15)
  go-pada-janyatva-avagAhin  80(10)
  janya-kRty-ajanya-janyatva  52(13)
  vahni-janyatva-Adi-vidhi-ZeSa-darZana  34(12)
jala
  -Adi-bheda  42(6)
  -Adi-vyApaka-pRthivItva-abhAva-pratiyogi-pRthivItvavatI  42(5)
  -Adika  42(4)
jAta
  kArya-jAta  54(4)
jAti  2(14) 12(16) 14(15) 32(3) 64(3) 80(4)
  -Adi  22(8)
  -viZeSa  36(1) 68(4)
  guNa-kriyA-jAti-viZiSTa-buddhi  20(10)
  tRNa-janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
  Zabda-samaveta-jAti  20(7)
  Zuklatva-vyApya-jAti  14(15)
jAtIyatva
  eka-jAtIyatva-viSayakatva  74(6)
jAyamAna  4(12)(12)
jIva
  -Atman  14(8)
jJA-
  jAnAmi  4(9) 12(10)
  jJApayati  38(2)
jJAta  78(3)
jJAtatA  6(7)
  -pratyakSa  6(9)
jJAtatAvat
  yat-prakAraka-yat-samaveta-jJAtatAvat  6(9)
  rajatatva-prakAraka-rajata-samaveta-jJAtatAvat  6(8)
jJAtR  4(14)
jJAtvA  56(5)
jJAna  4(3)(4)(6)(13) 6(1)(16) 8(4)(8) 10(8)(10) 24(4)(10)(12)(13) 26(11)
  30(4) 40(1) 54(8) 70(7) 76(3)(10)
  -agni  60(5)
  -atIndriyatva-vAdin  6(12)
  -grAhikA  8(5)
  -dvaya  28(16)
  -dvaya-sAdhAraNa  38(11)
  -mAtra  28(4)
  -lakSaNA  14(3) 26(17)
  -vitti-vedyatva  6(3)
  -viSaya  4(8)(14)
  -sAmagrI-mAtra  8(14)
  atideZa-vAkya-artha-jJAna-anantara  64(9)
  adRSTa-kAraNa-mithyA-jJAna-vAsanA-viraha  60(10)
  anumiti-taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
  Anupalabdha-jJAna-prasaGga  24(7)
  iSTa-sAdhanatA-jJAna  78(1)
  iSTa-sAdhanatA-jJAna-Adi  78(6)
  upAdAna-gocara-aparokSa-jJAna-cikIrSA-kRtimat  52(15)
  kAryatA-jJAna-mAtra  76(13)
  ghaTa-karmatva-anvaya-bodha-tAtparya-jJAna  72(7)
  janaka-jJAna-viSaya  76(4)
  tattva-jJAna  58(17) 60(2)(5)(8)(11)(14)(15)
  tattva-jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
  tattva-jJAna-janya  58(16)
  tad-aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
  tad-viSayaka-saprakAraka-jJAna  26(13)
  dharmi-jJAna-abhAva  8(5)
  naraka-asAdhanatva-jJAna  76(9)
  nIla-abhAva-Adi-jJAna  24(8)
  pakSa-dharmatA-jJAna  38(13)
  pratyavAya-sAdhanatA-jJAna  78(1)
  pravartaka-jJAna-janana-dvAr  76(2)
  bhagavaj-jJAna-icchA-prayatna  54(11)
  rajata-jJAna  8(2)
  rajata-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka-jJAna  4(4)
  rajatatva-prakAraka-jJAna  12(7)
  viZiSTa-jJAna  28(16)
  viZiSTa-jJAna-uccheda  12(4)
  viZeSaNa-jJAna-abhAva  42(8)
  viZeSaNa-jJAna-kAraNatA  28(6)
  viZeSya-saMbaddha-viZeSaNa-jJAna  10(3)
  vyApti-viZiSTa-pakSa-dharmatA-jJAna-janya  30(3)
  sat-tAtparya-jJAna  10(3)
  sad-atideZa-vAkya-artha-jJAna  10(2)
  samAna-AkAra-jJAna  10(11)
  svarga-sAdhanatA-jJAna  76(8)
jJAnatva
  gRhyamANa-vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
  viZeSaNa-viZeSyatA-avacchedaka-prakAraka-jJAnatva  26(16)
jJAnavat
  tat-prakAraka-tad-viZeSyaka-jJAnavat  6(10)
  rajatatva-prakAraka-rajata-viZeSyaka-jJAnavat  6(11)
jJeyatva  30(10)
jvara
  -harA  66(6)(7)
taNDula  86(4)
  -karmaka  86(4)
taNDulIyaka  58(2)
  amedhya-vastu-taNDulIyaka-bIja-prabhava  58(1)
tattva  58(12)
  -jJAna  58(17) 60(2)(5)(8)(11)(14)(15)
  -jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
  -jJAna-janya  58(16)
tatpuruSa  82(13)
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
tathA
  -vidha  10(11)
tathAtva  40(10) 54(3)
tad
  -anuvyavasAya  8(1)
  -aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
  -avacchinna-hetu  36(11)
  -asaMnihita  54(4)
  -utpatti  68(9)
  -eka-deZa  84(5)
  (tat)-karaNa  30(4)
  (tat)-kAraNatva  56(1)
  (tat)-kAryatA-avacchedaka-saMsargatA  22(1)
  (tat)-kAryatA-avacchedakatA  24(12)
  -gata-AnupUrvI  74(2)
  -guNa  18(3)
  (taj)-janita  64(5)
  (tat)-tat-kAla-Adi-svarUpA  26(4)
  (tat)-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
  (tat)-tritaya  12(2)
  -dharma-avacchinna-hetu  36(5)
  -dhvaMsa  2(7)
  (tan)-nAZa  56(10)
  (tan)-niSTha-alaukika-prakAraka-bAhya-pratyakSa  26(10)
  (tan)-niSTha-alaukika-viSayatAka-mAnasa  26(13)
  (tan)-niSThA  26(10)
  (tat)-pakSa-sAdhyaka-anumiti-gocara-icchA  38(7)
  (tat)-parimANa-Adi-pratyakSa-vAraNa  18(1)
  (tat)-puruSa-cakSuH-saMyoga  14(10)
  (tat)-puruSa-samaveta-cAkSuSa  14(9)
  (tat)-prakAraka  4(2) 76(10)
  (tat)-prakAraka-tad-viZeSyaka-jJAnavat  6(10)
  (tat)-pratyakSa  28(10)
  -bheda-upagama  56(9)
  -rUpa-viZiSTa-sAmAnAdhikaraNya  32(12)
  -viZeSaNikA  42(8)
  -viSayaka-saprakAraka-jJAna  26(13)
  (tac-[ch-])-Zabda  46(16)
  (tat)-sattA  22(14)
  (tat)-samAhAra  84(2)
  (tat)-sahakArin  28(10)
taddhita
  -anta  82(6)
  kRt-taddhita-samAsa-bheda  82(4)
tadvat  4(2) 10(9) 48(3)(7)(11)(14) 50(1)(15) 52(6)
tadvattva  58(8)
tantra
  sva-tantra-upasthita-iSTa-bheda-agraha  10(12)
tapta
  -ayaH-piNDa  52(3)
taraNi
  -kiraNa-kvathana-janman  56(14)
taru
  lAkSA-rasa-avasikta-bIja-pUra-taru  56(12)
tarka  34(12)(15) 36(1)
  -eka-apodyatva  34(13)
  -prayukta  34(9)
tarkaNa  36(2)
tarkatva  34(15)
tAtparya
  -viraha-niZcaya  72(8)
  a-tAtparya-niZcayatva  72(8)
  ghaTa-karmatva-anvaya-bodha-tAtparya-jJAna  72(7)
  yogyatA-AkAGkSA-Asatti-tAtparya  70(3)
  sat-tAtparya-jJAna  10(3)
tAtparyakatva
  a-tAtparyakatva  72(10)
tAtparyavat
  anAdi-tAtparyavat  72(11)
tAdAtmya  18(10) 20(14)
tAdRZa
  -AnupUrvIka-vAkyatva  72(15)
tulA
  -avanamana  56(11)
tulya
  -vitti-vedyatA  80(5)
tRNa  56(5)(6)
  -araNi-maNi  56(3)
  -janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
tRNatva  56(5)
  -Adi  56(3)
tejas
  pRthivy-ap-tejas  14(6)
traya
  mata-traya  6(13)
trasareNu  16(10)
  -guNa-tvAca-vAraNa  18(6)
tri  14(5)
  -vidha  40(6) 48(8) 50(16) 80(12) 82(4)
tritaya  12(2)
  tat-tritaya  12(2)
tvakatva
  Zabdatva-katva-Adi  20(8)
tvac  12(17) 24(6)
  (tvak)-saMyukta-samavAya  16(4) 18(4)
  (tvak)-saMyoga  14(7)
tvAca(f.-I)  14(7) 18(12) 24(10)
  guNa-Adi-tvAca  18(4)
  trasareNu-guNa-tvAca-vAraNa  18(6)
  dravya-anya-dravya-samaveta-tvAca  16(4)
  dravya-tvAca  16(1)
  prabhA-guNa-tvAca-vAraNa  18(5)
tvAcatva
  kLpta-cAkSuSa-tvAcatva-Adi-kalpanA  24(13)
dakSiNA
  -pathika  66(1)
daNDa  44(14)
  -anvaya-vyatireka-anuvidhAyitva  44(14)
daNDin
  (daNDi)-puruSa-viZiSTa-buddhivat  20(11)
darZana
  uccheda-darZana  74(11)
  upAdhi-darZana-Ahita  36(4)
  vahni-janyatva-Adi-vidhi-ZeSa-darZana  34(12)
  vyabhicAra-darZana  36(4)
  vyabhicAra-darZana-abhAva  34(6)
  sad-viZeSa-darZana  10(1)
  sAdRZya-vaidharmya-atirikta-dharma-darZana-janman  64(12)
  hetu-sAdhya-sahacAra-darZana  34(6)
daZA
  kevala-anvayitva-graha-daZA  40(14)
dAha  54(14)
  -anukUlA  54(16)
  -kAraNatA-kalpana  56(2)
  -kAraNI-bhUta-abhAva-pratiyogitA  54(14)
  -pratibandhaka  54(15)
dAhakatva  54(13)
divya
  -sthala  56(11)
diZ  36(2) 58(3) 66(8)
duHkha
  -anuvyavasAya-sAdhya  60(1)
  -dhvaMsa  58(15)(16) 60(1)
  sva-samAna-adhikaraNa-duHkha-asamAnakAlInatva  58(15)
dRDha  86(15)
dRSTvA  66(2)
devatA
  -prIti  80(1)
deZa
  tad-eka-deZa  84(5)
deZin
  eka-deZin  10(6) 40(2) 80(2)
doSa  38(4) 48(7)(10)(13) 50(1) 52(5)
  hetu-doSa  48(3)
dravya  20(14) 32(5)
  -anya  16(11)
  -anya-dravya-samaveta-cAkSuSa  16(3)
  -anya-dravya-samaveta-tvAca  16(4)
  -anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  -guNa-Adi  28(9)
  -graha  14(6)
  -cAkSuSa  14(17)
  -cAkSuSa-Apatti  16(1)
  -tvAca  16(1)
  -vRtti-laukika-viSayatA  14(9)(11)
  -samaveta  16(12)
  dravya-anya-dravya-samaveta-cAkSuSa  16(3)
  dravya-anya-dravya-samaveta-tvAca  16(4)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
dravyatva  30(14) 58(9)(9)
  -Adi-viZiSTa  36(6)(7)
  -Ady-abhAva  22(7)
  bahir-dravyatva-avacchinna-pratyakSatva-vyApaka  36(11)
dvandva  84(6)
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
dvaya
  jJAna-dvaya  28(16)
  jJAna-dvaya-sAdhAraNa  38(11)
  vaijAtya-dvaya-kalpana-prasaGga  24(12)
  samAna-adhikaraNa-pada-dvaya-ghaTita  82(16)
dvAr
  kArya-saMnihita-ZarIra-ceSTA-dvAr  54(3)
  cikIrSA-sAmAnya-janana-dvAr  76(13)
  pravartaka-jJAna-janana-dvAr  76(2)
dvAratA  78(13)
dvi
  -vidha  28(13)(15)
  -vidhA  44(5) 78(5)
dvigu  84(1)
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
dvitIya
  -pada  70(10)
dveSa  78(2)
  upAya-abhAva-gocara-dveSa-sAmagrIbhUta  78(1)
  naraka-dveSa-viZiSTa-yAga-icchA  76(9)
dvyaNuka
  kSiti-dvyaNuka-aGkura-Adi  52(13)
dvyaNukatva  74(13)
dharma  36(6) 58(8)(9)(11)(11) 66(5)
  -viZeSa  28(8) 78(8)
  tad-dharma-avacchinna-hetu  36(5)
  yad-dharma-avacchinna-sAdhya-vyApaka  36(5)
  viZiSTa-dharma  48(3)
  Zuddha-dharma-avyApaka  36(14)
  sAdRZya-vaidharmya-atirikta-dharma-darZana-janman  64(12)
dharmatA
  gRhyamANa-vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
  pakSa-dharmatA-jJAna  38(13)
  vyApti-viZiSTa-pakSa-dharmatA-jJAna-janya  30(3)
dharmatva
  janya-mAtra-vRtti-dharmatva  74(14)
dharmin
  (dharmi)-jJAna-abhAva  8(5)
dhava
  -Adi-sahita-khadira-Adi  84(6)
  -khadira  84(6)
  -khadira-pada  84(7)
dhAtu  84(11)
  (dhAtv)-artha  84(12) 86(2)
dhAna
  -karma-gotva-avacchinna  82(2)
dhik  64(13)
dhUma  28(3)(3)(4) 34(10)(10)(10) 36(7)(13) 38(10) 42(11) 46(7)(12) 52(1)(4)(6)
  -abhAvavad-gAmin  48(12)
  -liGgaka-vahny-anumiti  38(12)
  -samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  kAJcana-maya-dhUma  52(2)
  mahAnasatva-avacchinna-dhUma  36(15)
  vahny-abhAva-vyApaka-dhUma-abhAva-pratiyogitva  42(12)
  sakala-dhUma-gocara  28(3)
dhUmatva  28(3)
  -Adi-prakAratA-nirUpita-alaukika-mukhya-viZeSyatA  28(1)
  prameya-dhUmatva-Adi  32(8)
  sva-prakArIbhUta-dhUmatva-AdimattA-saMsarga  28(2)
dhUmavat  36(6) 38(10) 46(7)(10)(10)(12) 48(11)
  (dhUmavad)-vRttitva  32(7)
  vahni-vyApya-dhUmavat  46(8)
dhenu
  -Adi-pada  82(1)
dhaureya
  jagan-nirmAtR-puruSa-dhaureya-siddhi  52(10)
dhyAtvA  28(11)
dhvaMsa  54(2)
  apUrva-sAmAnya-dhvaMsa  60(4)
  tattva-jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
  tad-dhvaMsa  2(7)
  duHkha-dhvaMsa  58(15)(16) 60(1)
  pApa-dhvaMsa  60(4)
  yAga-dhvaMsa  80(2)
  vighna-dhvaMsa  2(6)(11)
dhvanivat  74(4)
naJ
  -pada-vAcya  64(8)(11)
nabhas  20(4)
namaskRtya  2(2)
naraka
  -asAdhanatva-jJAna  76(9)
  -dveSa-viZiSTa-yAga-icchA  76(9)
  -maraNa-Adi-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(5)
nava  14(1)
navIna  26(17) 28(7) 70(7)(14)
navya  20(14)
naZ-
  naZyanti  60(5)
nAtha
  jagan-nAtha  2(2)
nAnA  54(10)
nAZa  2(16) 60(14)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-vyakti-nAZa  60(12)
  tan-nAZa  56(10)
  pApa-nAZa  60(14)
  vrIhi-nAZa  56(10)
nAZyatA
  maGgala-nAZyatA-avacchedakatA  2(12)
nAstika
  pramatta-nAstika-Adi-praNIta-grantha-samApti  2(9)
nigamana  46(6)
  pratijJA-hetu-udAharaNa-upanaya-nigamana  44(8)
nitya(f.-A)  26(3)(4) 48(14) 50(6)(9)(10) 54(18) 78(3)
  -anumeya  74(11)
  -sukha-abhivyakti  62(1)
nityatva  74(3)(4)(9)
  -abhAva-vyApya  50(6)
nibandha  2(3)
niyata
  -pUrva-vartitva  58(6)
nirUp-
  nirUpyate  30(3) 64(2) 68(2)
nirUpaka
  anyathA-siddhi-nirUpaka  58(11)
  nirUpya-nirUpaka-bhAva  4(8) 6(2)
nirUpita  52(10)
  dhUmatva-Adi-prakAratA-nirUpita-alaukika-mukhya-viZeSyatA  28(1)
  rajata-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka-jJAna  4(4)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka  4(6)
  viSayatA-antara-nirUpita-viSayatA  26(10)
nirUpitatva
  viSayatA-antara-nirUpitatva  26(12)
nirUpya
  -nirUpaka-bhAva  4(8) 6(2)
nirNaya
  ApAdya-vyatireka-nirNaya  36(2)
nirdiSTa
  -rIti  6(5)
nirmakSika  82(10)
nirmANa
  -saMbhava  54(7)
  pASANa-antarvarti-bheka-nirmANa  54(5)
nirmAtR
  jagan-nirmAtR-puruSa-dhaureya-siddhi  52(10)
nirmita  2(2)(2)
nirvaktum  54(18)(18)
nirvikalpaka  28(13)(14)
  -viSayatA-vAraNa  26(11)
niveZanIya  58(11)
niZcaya
  tAtparya-viraha-niZcaya  72(8)
  prAmANya-niZcaya  8(4)
  sAdhyavattA-niZcaya  38(7)
niZcayatva
  a-tAtparya-niZcayatva  72(8)
  iSTa-purovarti-viZiSTa-niZcayatva  68(8)
niSkampa
  -pravRtta  68(8)
niSTha
  kAla-niSTha-atyanta-abhAva-pratiyogitA-avacchedaka  74(14)
  tan-niSTha-alaukika-viSayatAka-mAnasa  26(13)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
  liG-niSTha  78(8)
niSThA
  tan-niSThA  26(10)
  tan-niSThA-alaukika-prakAraka-bAhya-pratyakSa  26(10)
niSphalatA  78(3)
nisargatas  34(8)
nIla
  -abhAva-Adi  24(7)
  -abhAva-Adi-jJAna  24(8)
  -utpala-Adi  82(16)
  cAkSuSa-nIla-upalabdhi  24(9)
naiyAyika  6(15) 38(14) 86(11)
  -Adi  76(12)
nyAya  44(7)
  -antargatatva  44(9)
  -avayava  44(15) 46(1)(2)(4)(5)(11)(13)
  -janya  44(6)
  -ZarIra  46(9)
  hetu-bhinna-nyAya-avayava  44(11)
nyAyya  56(2)
pakSa  38(7) 42(11) 52(14)
  -dharmatA-jJAna  38(13)
  -vRtti  50(5)
  -vRttitA  38(3)
  gRhyamANa-vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
  tat-pakSa-sAdhyaka-anumiti-gocara-icchA  38(7)
  prakRta-pakSa  46(3)
  vyApti-viZiSTa-pakSa-dharmatA-jJAna-janya  30(3)
pakSaka
  sAdhya-abhAvavat-prakRta-pakSaka  52(8)
pakSatA  38(6)(8)
paGka
  -jani-kartR  80(13)
paGkaja
  -Adi-pada  80(13)
pac-
  pacati  86(3)
  pacyate  86(4)
paJca  84(1)
  -abhinna-pUla-bodha  84(3)
  -pUlya-Adi  84(1)
paJcaka
  ucita-AnupUrvIka-pratijJA-Adi-paJcaka-samudAya  44(7)
paJcadhA  48(4)
paJcamI
  avayava-antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  hetu-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa  44(12)
pathika
  dakSiNA-pathika  66(1)
pada  44(13) 68(6) 70(13) 80(12) 82(17)
  -ajanyA  72(1)
  -artha  26(1) 68(7) 80(8)
  -artha-upasthiti  72(1)(4)
  -janya-upasthiti  70(16)
  -viZeSa-janyA  72(3)
  atirikta-pada-artha  80(11)
  anvaya-pratiyogi-pada-artha  70(5)
  apara-pada-artha-saMsarga  70(6)
  am-pada  70(11)
  avayava-antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  upa-Adi-pada-artha  82(11)
  upanaya-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(5)
  eka-pada-artha  70(6)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  karabhaka-pada-vAcya  66(2)(3)
  gava-Adi-pada  80(4)
  gavaya-pada-vAcya  64(5)(6)
  go-pada  84(4)
  go-pada-janyatva-avagAhin  80(10)
  go-pada-ZakyA  80(7)
  ghaTa-pada  70(11)
  dvitIya-pada  70(10)
  dhava-khadira-pada  84(7)
  dhenv-Adi-pada  82(1)
  naJ-pada-vAcya  64(8)(11)
  paGkaja-Adi-pada  80(13)
  pUla-pada  84(2)
  pratijJA-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(1)
  samAna-adhikaraNa-pada-dvaya-ghaTita  82(16)
padatva
  ghaTa-padatva-avaccheda  72(7)
padma  80(14)
para
  -artha-anumiti  44(5)
  -arthA  44(5)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-para  60(7)
paratas  8(14)
parama  58(14)
  -aNu  14(12)
  -ghaTita-saMnikarSa  18(2)
  -mokSa  60(10)
  pRthivy-Adi-parama-aNu  24(1)
paraspara
  -saMsarga-abAdha  70(5)
parAmarZa  42(6) 44(6)
  -upanIta  40(3)
  -virodhin  50(14)
  anumiti-taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
  sal-liGga-parAmarZa  10(2)
parAsta  26(8)
parimANa
  tat-parimANa-Adi-pratyakSa-vAraNa  18(1)
parIkSya
  -puruSa-samaveta  56(12)
paryanta
  avaghAta-paryanta  56(11)
  phala-paryanta  78(13)
paryavaso-
  paryavasyati  8(13)
parvata  38(10) 42(13) 46(7)(10)(12)
  kAJcana-maya-parvata  52(1)
paZ-
  paZyAmi  4(14) 6(4)
paZu  64(14) 66(1)(2)(3)
pAka
  -Adi-pada  84(12)
  -ja  56(14)
pAkajatva
  ZAka-pAkajatva  36(10)
pAcaka
  pAvaka-pAcaka-Adi  82(5)
pAda
  pAka-Adi-pada  84(12)
pApa  60(5)(9)
  -utpatti  60(9)
  -dhvaMsa  60(4)
  -nAZa  60(14)
  tattva-jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
pAvaka
  -pAcaka-Adi  82(5)
pASANa
  -antarvarti-bheka  54(6)
  -antarvarti-bheka-nirmANa  54(5)
  -bhaGga-prasaGga  54(5)
piNDa
  tapta-ayaH-piNDa  52(3)
  vaidharmya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa-karaNikA  64(7)
  sAdRZya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa  64(4)
piZAca
  -anyonya-abhAva  24(2)
  -ghaTita-saMnikarSa  18(1)
puruSa  56(5) 82(14)
  jagan-nirmAtR-puruSa-dhaureya-siddhi  52(10)
  tat-puruSa-cakSuH-saMyoga  14(10)
  tat-puruSa-samaveta-cAkSuSa  14(9)
  daNDi-puruSa-viZiSTa-buddhivat  20(11)
  parIkSya-puruSa-samaveta  56(12)
  rAja-puruSa-Adi  82(13)
purovartin  12(9)
  iSTa-purovarti-viZiSTa-niZcayatva  68(8)
pUra
  kusuma-Arambhaka-bIja-pUra-avayava  56(14)
  lAkSA-rasa-avasikta-bIja-pUra-taru  56(12)
pUrva  42(8)
  kArya-avyavahita-pUrva-kSaNa-avaccheda  58(7)
  niyata-pUrva-vartitva  58(6)
pUla  84(1)
  -pada  84(2)
  paJca-abhinna-pUla-bodha  84(3)
pUlya
  paJca-pUlya-Adi  84(1)
pRthak  26(13)(17)
pRthivI  42(6)(6)
  (pRthivy)-ap-tejas  14(6)
  -Adi-parama-aNu  24(1)
  (pRthivy)-Adi-paramANu  24(1)
pRthivItva  52(7)
  -abhAva  42(4)
  jala-Adi-vyApaka-pRthivItva-abhAva-pratiyogi-pRthivItvavatI  42(5)
pRthivItvavat(f.-vatI)
  jala-Adi-vyApaka-pRthivItva-abhAva-pratiyogi-pRthivItvavatI  42(5)
pRSTha
  ativikaTa-pRSTha  64(14)
paurvAparya  70(13)
prakAra  28(15)
prakAraka(f.-ikA)
  kRti-sAdhyatva-prakAraka-icchA  76(9)
  gRhyamANa-vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
  tat-prakAraka  4(2) 76(10)
  tat-prakAraka-tad-viZeSyaka-jJAnavat  6(10)
  tan-niSThA-alaukika-prakAraka-bAhya-pratyakSa  26(10)
  yat-prakAraka-yat-samaveta-jJAtatAvat  6(9)
  rajatatva-prakAraka  4(4) 8(8)(10) 10(10) 12(6)
  rajatatva-prakAraka-jJAna  12(7)
  rajatatva-prakAraka-rajata-viZeSyaka-jJAnavat  6(11)
  rajatatva-prakAraka-rajata-samaveta-jJAtatAvat  6(8)
  rajatatva-prakAraka-vyavahAratva  10(13)
prakAraka(f.-A)
  rajatatva-prakArikA  6(6)
prakAraka(f.-ikA)
  viZeSaNa-viZeSyatA-avacchedaka-prakAraka-jJAnatva  26(16)
  vyadhikaraNa-prakAraka  10(8)
prakArakatva
  rajatatva-prakArakatva  8(11)
prakAratA  4(7) 6(1)
  -viZeSyatA  6(1)
  dhUmatva-Adi-prakAratA-nirUpita-alaukika-mukhya-viZeSyatA  28(1)
prakAratAka
  rajata-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka-jJAna  4(4)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka  4(6)
prakAratva
  rajatatva-prakAratva-avaccheda  8(12)
prakArIbhUta
  sva-prakArIbhUta-dhUmatva-AdimattA-saMsarga  28(2)
prakRta  50(5)(7) 52(4)
  -anumiti-virodhin  52(5)
  -anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
  -pakSa  46(3)
  -sAdhya-vyApti-viZiSTa-vaiZiSTya-bodhaka  46(3)
  -hetu-bhinna  50(8)
  sAdhya-abhAvavat-prakRta-pakSaka  52(8)
prakRti
  -pratyaya  70(12)
prakRSTa
  -mahattva  18(6)
praNidhAna  28(10)
praNIta
  pramatta-nAstika-Adi-praNIta-grantha-samApti  2(9)
pratijJA  44(10)(12)(13)
  -ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(1)
  -hetu-udAharaNa  46(13)
  -hetu-udAharaNa-upanaya-nigamana  44(8)
  ucita-AnupUrvIka-pratijJA-Adi-paJcaka-samudAya  44(7)
pratibandha
  vyApti-graha-pratibandha  38(2)
pratibandhaka  60(13)
  -saMsarga-abhAva-mudrA  2(11)
  anumiti-taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
  dAha-pratibandhaka  54(15)
  vyApti-graha-pratibandhaka-graha-viSayatva  48(6)
pratibandhakatA
  samApti-pratibandhakatA-avacchedakatA  2(13)
pratibandhakatva  18(13) 20(1) 72(9)
pratiyogikatva
  pratiyogi-sattva-prasaJjana-prasaJjita-pratiyogikatva  22(12)
pratiyogitA  32(5)
  -anavacchedaka  58(8)(10)
  -avacchedaka-viZiSTa-anadhikaraNatva  32(2)
  kAla-niSTha-atyanta-abhAva-pratiyogitA-avacchedaka  74(14)
  dAha-kAraNIbhUta-abhAva-pratiyogitA  54(14)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
  sva-pratiyogitA-avacchedaka-saMsarga  34(3)
pratiyogitAka
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinna-pratiyogitAka  34(3)
pratiyogitva
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  prAg-abhAva-pratiyogitva  54(1)
  vahny-abhAva-vyApaka-dhUma-abhAva-pratiyogitva  42(12)
pratiyogin  22(13)
  (pratiyogy)-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
  (pratiyogy)-anadhikaraNatva  32(1)
  (pratiyogi)-yogya-anupalabdhi  22(11)
  (pratiyogi)-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  (pratiyogi)-vyadhikaraNatva-abhAva  34(4)
  (pratiyogi)-sattva-prasaJjana-prasaJjita-pratiyogikatva  22(12)
  (pratiyogi)-sva-rUpa  40(10)
  atyanta-abhAva-pratiyogi-sAdhyaka  40(8)
  anvaya-pratiyogi-pada-artha  70(5)
  anvaya-pratiyogin  70(16)
  jala-Adi-vyApaka-pRthivItva-abhAva-pratiyogi-pRthivItvavatI  42(5)
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
  sAdhya-vyApakIbhUta-abhAva-pratiyogin  50(4)
pratisthApanA
  -viSaya  50(10)
pratI-
  pratIyate  86(5)
pratIti  74(6)
  -prasaGga  26(3)
  anugata-pratIti-siddha  24(15)
  utpAda-vinAZa-pratIti  74(5)
pratyakSa  12(13)(15) 14(8) 22(10) 28(13) 30(5) 36(10) 66(6)
  -guNa-AZrayatva  36(10)
  -vAraNa  18(3)
  avayavi-pratyakSa  8(15)
  upAdAna-pratyakSa-sahakAra  76(11)
  caitrIya-ZrAvaNa-pratyakSa  20(6)
  jJAtatA-pratyakSa  6(9)
  tat-parimANa-Adi-pratyakSa-vAraNa  18(1)
  tat-pratyakSa  28(10)
  tan-niSThA-alaukika-prakAraka-bAhya-pratyakSa  26(10)
  vaidharmya-viZiSTa-ghaTa-abhAva-Adi-pratyakSa  64(10)
  vaidharmya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa-karaNikA  64(7)
  saMZaya-viparyaya-uttara-pratyakSa  10(1)
  sAdRZya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa  64(4)
pratyakSatva
  -sAmAnAdhikaraNya  30(6)
  bahir-dravyatva-avacchinna-pratyakSatva-vyApaka  36(11)
pratyabhijJA  28(15)
pratyaya
  auNAdika-pratyaya  82(1)
  prakRti-pratyaya  70(12)
pratyavAya
  -sAdhanatA-jJAna  78(1)
pratyAsatti  14(1)
pratyAsanna  28(10)
pratyeka  52(14)
prathama  6(6) 8(1)(4) 74(1)(1)
  -vyavasAya  4(11)
pradhAna  86(7)
prabhava
  amedhya-vastu-taNDulIyaka-bIja-prabhava  58(1)
prabhA  16(2)
  -guNa-tvAca-vAraNa  18(5)
  -ghaTita-saMnikarSa  18(5)
pramatta
  -nAstika-Adi-praNIta-grantha-samApti  2(9)
pramA  4(2)(3) 8(2)(14) 12(11)
  -kAraNa  10(5)
  -lakSaNa  10(9)
  yogyatA-pramA  10(3)
pramANa  4(2) 12(13) 60(6) 68(6)(12) 86(12)
  -antara  86(13)
  -abhAva  40(4) 44(3)
pramAtva  10(5)
pramititva
  ZAbda-pramititva  68(10)
prameya  50(2)
  -dhUmatva-Adi  32(8)
prameyatva  40(9)
prayatna  54(8)
  bhagavaj-jJAna-icchA-prayatna  54(11)
prayukta  70(12)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  tarka-prayukta  34(9)
prayoktavya  46(15)
prayojaka  56(12)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
prayojana  58(14)
prayojikA
  rakta-kusuma-udgama-prayojikA  56(13)
prayojya  46(16)
pralaya
  -sattva  74(13)
  -siddhi  74(15)
pravaktR
  -sattva  74(9)
pravaktRkatva
  IZvara-pravaktRkatva  74(3)
pravartaka  76(2)
  -jJAna-janana-dvAr  76(2)
pravartana
  -ajJAna  78(7)
pravartanA  78(7)
pravAha
  -aviccheda  74(9)
pravRt-
  pravartate  56(5)
pravRtta
  niSkampa-pravRtta  68(8)
pravRtti  76(11) 78(3)(5)
  -janaka  76(14)
  prairaNika-pravRtti  78(6)
  svArasika-pravRtti  78(6)
praveZa  18(7)
  udbhUta-rUpavattA-praveZa  18(2)
  caitrIyatva-praveZa  16(10)
  mahattva-praveZa  18(3)
prasaGga
  anavasthAna-prasaGga  56(11)
  avyApti-prasaGga  32(5) 34(2)
  Anupalabdha-jJAna-prasaGga  24(7)
  ghaTa-kAraNatva-prasaGga-vAraNa  58(10)
  ghrANa-ja-rAsana-prasaGga  18(11)
  pASANa-bhaGga-prasaGga  54(5)
  pratIti-prasaGga  26(3)
  vAkya-artha-buddhy-anudaya-prasaGga  72(11)
  vaijAtya-dvaya-kalpana-prasaGga  24(12)
  vyabhicAra-prasaGga  22(2)
  sthairya-asiddhi-prasaGga  28(16)
  spArZana-prasaGga  16(2)
prasaJjana
  pratiyogi-sattva-prasaJjana-prasaJjita-pratiyogikatva  22(12)
prasaJjayitum  22(14)
prasaJjita
  pratiyogi-sattva-prasaJjana-prasaJjita-pratiyogikatva  22(12)
prasiddha
  -sAdhyakatva  42(14)
prAcIna  46(16)
prAJc
  (prAg)-abhAva-pratiyogitva  54(1)
  gandha-prAg-abhAva-kAla-avacchinna  52(7)
prAbhAkara  6(3) 12(5) 46(14) 72(1) 76(13) 78(12)
prAmANya  4(11) 6(5)(13)(15) 8(13)
  -aprAmANya-koTi-smaraNa  8(2)
  -graha  8(7)
  -grahaNa  8(6)
  -niZcaya  8(4)
  -saMZaya  6(16)
prIti
  devatA-prIti  80(1)
prairaNika(f.-I)  78(5)
  -pravRtti  78(6)
prokSaNa
  -Adi  56(8)
phala  64(6)
  -avacchinna  84(11)
  -paryanta  78(13)
  -mAtra  84(12)
  -vyApAra  84(11)
  ajanita-phala  60(4)
bala
  AkAGkSA-Adi-bala-labhyatva  80(8)
balavat
  kRti-sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  naraka-maraNa-Adi-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(5)
bahir
  -dravyatva-avacchinna-pratyakSatva-vyApaka  36(11)
bahuvrIhi  84(4)
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
bAdha  52(6) 60(3)
bAdhita  48(5) 52(6)
bAhya
  tan-niSThA-alaukika-prakAraka-bAhya-pratyakSa  26(10)
  mahA-bAhya-AkAZa-Adi  24(2)
bIja
  amedhya-vastu-taNDulIyaka-bIja-prabhava  58(1)
  kusuma-Arambhaka-bIja-pUra-avayava  56(14)
  lAkSA-rasa-avasikta-bIja-pUra-taru  56(12)
buddhi
  iSTa-sAdhanatA-buddhi  76(14)
  guNa-kriyA-jAti-viZiSTa-buddhi  20(10)
  gotva-viZiSTa-buddhi  80(10)
  janya-buddhy-ajanya  74(2)
  janya-buddhy-ajanyatva  72(15)
  vAkya-artha-buddhy-anudaya-prasaGga  72(11)
  viZiSTa-buddhi  12(3)
  ZAbda-buddhi  72(8)
buddhitva
  viZiSTa-buddhitva  20(11)
buddhivat
  daNDi-puruSa-viZiSTa-buddhivat  20(11)
budh-
  bodhayati  60(3)
bodha  52(12) 84(2)
  agRhIta-artha-viSayaka-ZAbda-bodha-janakatva  68(14)
  anvaya-bodha-abhAva  70(11)
  anvaya-bodha-upapatti  84(8)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  ghaTa-karmatA-bodha-abhAva  72(3)
  ghaTa-karmatva-anvaya-bodha-tAtparya-jJAna  72(7)
  paJca-abhinna-pUla-bodha  84(3)
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
  vyApAra-bodha-udaya  84(13)
  ZAbda-bodha  10(2) 68(4)
  ZAbda-bodha-aGgatva  72(4)
  ZAbda-bodha-janana  70(3)
bodhaka
  prakRta-sAdhya-vyApti-viZiSTa-vaiZiSTya-bodhaka  46(3)
bodhitA  78(12)
bauddha  46(11)
brU-
  abravIt  28(11)
bhagavat  72(11) 74(1)
  (bhagavaj)-jJAna-icchA-prayatna  54(11)
  (bhagavad)-vacana  60(6)
bhaGga
  pASANa-bhaGga-prasaGga  54(5)
bhava  72(11)
bhasmasAtkR-
  bhasmasAtkurute  60(5)
bhATTa  6(12) 24(4) 8(5)
bhAna
  guNa-upanIta-bhAna  16(12)
bhAva
  -vidharman  64(8)(9)
  kArya-kAraNa-bhAva  18(8)
  nirUpya-nirUpaka-bhAva  4(8) 6(2)
bhAvatva
  -abhAva  22(9)
bhAvanA  86(6)
bhAs-
  bhAsate  26(14) 40(3)(4)
bhid-
  bhidyate  38(8)
bhinna(f.-A)  24(4)
  upanaya-bhinna  46(5)
  ghaTa-bhinna-bhinna  34(7)
  cikIrSA-bhinnA  76(15)
  prakRta-hetu-bhinna  50(8)
  vyabhicAra-bhinna  50(14)
  satpratipakSa-virodha-bhinna  52(5)
  hetu-bhinna-nyAya-avayava  44(11)
  hetu-bhinnA  44(15)
  hetv-avayava-bhinnA  44(13)
bhU-
  bhavati  22(14) 24(3) 26(5) 36(6) 44(12) 54(17) 58(9) 70(10) 72(2) 74(13)
  bhavatu  76(7)(17)
bhUta
  upAya-abhAva-gocara-dveSa-sAmagrIbhUta  78(1)
  dAha-kAraNIbhUta-abhAva-pratiyogitA  54(14)
bhUtala  22(6)(14) 24(1) 26(2)
  -Adi  26(1)(5)
bhUyas  8(15)
bheka
  pASANa-antarvarti-bheka  54(6)
  pASANa-antarvarti-bheka-nirmANa  54(5)
bheda  58(11) 82(11)
  -graha  12(1)
  avyayIbhAva-tatpuruSa-karmadhAraya-dvigu-bahuvrIhi-dvandva-upapada-bheda  82(8)
  kAraNatA-bheda-kalpana  12(8)
  kRt-taddhita-samAsa-bheda  82(4)
  jala-Adi-bheda  42(6)
  tad-bheda-upagama  56(9)
  mano-bheda  24(3)
  liGga-bheda  38(8)
  vrIhi-bheda  56(9)
  saMvAdi-visaMvAdi-vyavahAra-bheda  12(8)
  sva-tantra-upasthita-iSTa-bheda-agraha  10(12)
bhaiSajya
  -atideZa-vAkya-artha  66(7)
bhoga  60(9)
  -janaka  60(9)
bhrama  4(7) 10(8)
bhrAntatva  74(5)
maGgala  2(5)(6)(8)(8)(9)(11)(15)
  -anantara-utpanna-vighna  2(14)
  -nAZyatA-avacchedakatA  2(12)
maNi  54(15) 86(16)
  (maNy)-abhAva  54(14) 56(2)
  (maNy)-Adi-kuNThita  54(13)
  -kRta  2(16) 40(4) 46(17)
  -samavadhAna  54(16)
  tRNa-araNi-maNi  56(3)
maND-
  maNDayantu  86(16)
maNDana  84(12)
mata
  -traya  6(13)
  abhAva-Atirekya-mata  26(3)
mad
  (mat)-kRti-sAdhya  76(6)
manas  12(17)
  (mano)-bheda  24(3)
  (manaH)-saMyoga  14(7)
maya
  kAJcana-maya-dhUma  52(2)
  kAJcana-maya-parvata  52(1)
  kAJcana-maya-vahnimat  52(2)
  go-maya-vRZcika-janya  58(1)
maraNa
  naraka-maraNa-Adi-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(5)
mahat
  (mahA)-bAhya-AkAZa-Adi  24(2)
  caitrIya-cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
mahattva  14(12)
  -abhAva  24(1)
  -praveZa  18(3)
  prakRSTa-mahattva  18(6)
mahAkAlatva  34(1)
mahAkAlika
  -viZeSaNatA  34(1)
mahAnasa  46(8)
mahAnasatva
  -avacchinna-dhUma  36(15)
  -avacchinna-vahni  36(13)
mAtR  4(13)
  miti-mAtR-meya  4(13)
mAtra
  kAryatA-jJAna-mAtra  76(13)
  janya-mAtra-vRtti-dharmatva  74(14)
  jJAna-mAtra  28(4)
  jJAna-sAmagrI-mAtra  8(14)
  phala-mAtra  84(12)
mAna
  -antara  44(2)
  -abhAva  12(9) 30(7) 54(10) 56(4) 68(11) 74(4)(5) 76(15) 80(11) 82(2) 84(9)
mAnasa  14(8) 26(15)
  -sthala  28(4)
  tan-niSTha-alaukika-viSayatAka-mAnasa  26(13)
mAnasatva
  -vyApya  36(1)
mAnasatvam  28(5)
miti  4(13)
  -mAtR-meya  4(13)
  ZAbda-miti-karaNa  68(2)
mititva
  ZAbda-mititva  68(3)
mitra
  -Atanayatva  36(8)
  -Atanayatva-viZiSTa-ZyAmatva-vyApaka  36(9)
mithyA
  adRSTa-kAraNa-mithyA-jJAna-vAsanA-viraha  60(10)
miZra
  murAri-miZra  6(5)
mImAMsaka  38(12) 40(13) 54(17) 68(13) 86(7)
mukhya
  dhUmatva-Adi-prakAratA-nirUpita-alaukika-mukhya-viZeSyatA  28(1)
mudrA
  pratibandhaka-saMsarga-abhAva-mudrA  2(11)
  satpratipakSa-mudrA  38(4)
muni  28(11)
murAri
  -miZra  6(5)
mUlatva
  AcAra-mUlatva  76(2)
mUlIbhUta
  smRty-AcAra-mUlIbhUta  74(10)
meya  4(14)
  miti-mAtR-meya  4(13)
maitrIya
  -cAkSuSa-utpatti  16(9)
mokSa  60(4) 62(1)(2)
  -kAraNatA  60(3)
  -kAraNatA-grAhikA  58(17)
  parama-mokSa  60(10)
yajamAna
  -samaveta  56(8)
yatnatva
  -viZiSTa  86(8)
yathA
  -artha  4(5)
yad
  -dharma-avacchinna-sAdhya-vyApaka  36(5)
  (yat)-prakAraka-yat-samaveta-jJAtatAvat  6(9)
  (yac-[ch-])-Zabda  46(15)(16)
  (yat)-saMsarga-avacchinnatva-yad-rUpa-avacchinnatva-ubhaya-abhAva  32(11)
yAga  76(6)
  -Adi  76(15) 80(1)
  -icchA  76(8)
  -kRti  76(7)
  -dhvaMsa  80(2)
  -vyApAra  80(2)
  naraka-dveSa-viZiSTa-yAga-icchA  76(9)
yAgatva
  -avaccheda  76(4)
yAdRZa
  -AnupUrvIka-vAkyatva-sAmAnAdhikaraNya  72(14)
yuj-
  yujyate  32(12)
yoga
  -upasthita  80(13)
  -ja-lakSaNA  14(4) 28(8)
  -janita  28(8)
  -rUDha  80(12)(13)
yogya  22(12) 24(1)(3)
  pratiyogi-yogya-anupalabdhi  22(11)
yogyatA  70(5)(6)
  -AkAGkSA-Asatti-tAtparya  70(3)
  -pramA  10(3)
  vahni-yogyatA  56(5)
yogyatva  22(12)
yaugapadya  70(16)
yaugika  80(12) 82(4)
rakta
  -kusuma-udgama-prayojikA  56(13)
rajata  4(3)(3)(4)(12)(12)(14)(15)(15) 6(4)(6) 8(1) 10(14) 12(1)
  -jJAna  8(2)
  -viZeSyaka  8(10)
  -viZeSyakatva  8(12)
  -viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka-jJAna  4(4)
  -samavetA  6(7)
  rajatatva-prakAraka-rajata-viZeSyaka-jJAnavat  6(11)
  rajatatva-prakAraka-rajata-samaveta-jJAtatAvat  6(8)
rajatatva  4(9) 6(1) 12(9)
  -abhAvavat  8(8)(11)
  -abhAvavad-viZeSyakatva-abhAva  8(9)
  -abhAvavad-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka  4(6)
  -prakAraka  4(4) 8(8)(10) 10(10) 12(6)
  -prakAraka-jJAna  12(7)
  -prakAraka-rajata-viZeSyaka-jJAnavat  6(11)
  -prakAraka-rajata-samaveta-jJAtatAvat  6(8)
  -prakAraka-vyavahAratva  10(13)
  -prakArakatva  8(11)
  -prakAratva-avaccheda  8(12)
  -prakArikA  6(6)
  rajata-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka-jJAna  4(4)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka  4(6)
rajatatvavat  4(3)
rajatatvavattA  4(15)
ratna
  -koZa-kAra  50(13)
ratha  86(10)
rasa
  gandha-rasa  18(11)
  rUpa-rasa-gandha  18(12)
  lAkSA-rasa-avasikta-bIja-pUra-taru  56(12)
  sparZa-rasa-gandha  18(12)
rasana  12(17)
  -saMyukta-samavAya  16(5)
  ghrANa-saMyukta-samavAya-rasana-saMyukta-samavAya  18(8)
rAjan
  (rAja)-ajJa-Adi  78(8)
  (rAja)-puruSa-Adi  82(13)
  (rAja)-Zabda  82(15)
  (rAja)-saMbandha  82(13)(14)
  (rAja)-saMbandhin  82(14)
rAsana  18(10)
  ghrANa-ja-rAsana-prasaGga  18(11)
  sad-rAsana  16(4)
rAsabha  58(9)
rIti
  nirdiSTa-rIti  6(5)
rUDha  80(12) 82(1)
  yoga-rUDha  80(12)(13)
rUDhi
  (rUDhy)-artha  80(14)
rUpa(f.-A)  52(14)
  -antara-utpAda  58(1)
  -abhAva  24(2)
  -Adi  18(11)
  -Adi-spArZana  18(13)
  -rasa-gandha  18(12)
  adhikaraNa-sva-rUpa  24(15)
  udbhUta-rUpa  14(12) 36(12)
  kriyA-sva-rUpa-kAla-upAdhi  22(2)
  tat-tat-kAla-Adi-sva-rUpA  26(4)
  tad-rUpa-viZiSTa-sAmAnAdhikaraNya  32(12)
  pratiyogi-sva-rUpa  40(10)
  yat-saMsarga-avacchinnatva-yad-rUpa-avacchinnatva-ubhaya-abhAva  32(11)
  saMZaya-sva-rUpa-anumiti  50(12)
  sva-rUpa-asiddha  52(3)
  sva-rUpa-asidha  50(16)
  sva-rUpa-saMsarga  22(2)
  sva-rUpa-saMbandha  20(13)
rUpatva
  guNatva-rUpatva-Adi-cAkSuSa  16(11)
rUpavat
  caitrIya-cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
rUpavattA
  udbhUta-rUpavattA-praveZa  18(2)
lakAra
  kartR-lakAra  86(9)
  karma-lakAra  86(9)
lakSaNa
  pramA-lakSaNa  10(9)
lakSaNA  80(5) 82(17) 84(7)(8) 86(11)
  jJAna-lakSaNA  14(3) 26(17)
  yoga-ja-lakSaNA  14(4) 28(8)
  sAmAnya-lakSaNA  14(3) 28(4)(6)
laghu
  -sAdhAraNa  32(8)
labhya(f.-A)  80(5)
labhyatva
  AkAGkSA-Adi-bala-labhyatva  80(8)
lAkSaNika  82(15) 84(2)(5)
lAkSA
  -rasa-avasikta-bIja-pUra-taru  56(12)
lAghava  12(4) 20(12) 24(14) 38(13) 54(10)
liG  76(4)
  -Adi-Zakya  78(8)
  -niSTha  78(8)
  vaidika-liG  78(11)
liGga  40(3)
  -bheda  38(8)
  -ZarIra-apagama  62(1)
  sal-liGga-parAmarZa  10(2)
liGgaka
  dhUma-liGgaka-vahny-anumiti  38(12)
luTh-
  luThatAt  2(3)
loka  78(7)
laukika  14(4) 18(1) 52(12)
  -kAraNa-viraha  2(15)
  -vAkya  68(14)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  dravya-vRtti-laukika-viSayatA  14(9)(11)
  sad-vRtti-laukika-viSayatA  18(10) 20(3)
  smRty-Adi-laukika-vAkya  68(12)
vaktavya  40(12)
vaktRka
  udIcya-vaktRka  64(14)
vac-
  ucyate  42(2)(10) 50(5) 54(15)
vacana
  bhagavad-vacana  60(6)
vad-
  vadanti  26(15) 46(18)
varNa  74(4)
  carama-varNa  2(7)
vartitva
  niyata-pUrva-vartitva  58(6)
vartin
  iSTa-purovarti-viZiSTa-niZcayatva  68(8)
  tattva-jJAna-avyavahita-uttara-varti-pApa-dhvaMsa  60(11)
  purovartin  12(9)
vastu
  (vastv)-asiddhi  12(11)
  -gati  70(13)
  amedhya-vastu-taNDulIyaka-bIja-prabhava  58(1)
  vastutas  80(6)
vahni  32(7)(9) 36(6)(7) 42(13) 48(11)(11)(12) 54(13)(16) 56(4)(6)(7)
  (vahny)-abhAva-vyApaka-dhUma-abhAva-pratiyogitva  42(12)
  (vahny)-arthin  56(5)
  -kAraNatva  56(6)
  -janya  34(11)
  -janyatva-Adi-vidhi-ZeSa-darZana  34(12)
  -yogyatA  56(5)
  -vyabhicAra-ZaGkA  34(10)
  -vyabhicArin  34(11)
  -vyApya  38(10)
  -vyApya-dhUmavat  46(8)
  dhUma-liGgaka-vahny-anumiti  38(12)
  dhUma-samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  mahAnasatva-avacchinna-vahni  36(13)
vahnimat  34(9) 36(13) 46(7)(8)(9)(10)(12)(13) 52(1)(3)(6)
  kAJcana-maya-vahnimat  52(2)
vAkya  44(10) 86(6)
  -artha  68(3)
  -artha-buddhy-anudaya-prasaGga  72(11)
  atideZa-vAkya  64(14)
  atideZa-vAkya-artha  66(2)
  atideZa-vAkya-artha-jJAna-anantara  64(9)
  atideZa-vAkya-artha-smaraNa  64(5)(10)
  udAsIna-vAkya-vAraNa  44(15)
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
  bhaiSajya-atideZa-vAkya-artha  66(7)
  laukika-vAkya  68(14)
  vaidika-vAkya  72(10)
  sad-atideZa-vAkya-artha-jJAna  10(2)
  smRty-Adi-laukika-vAkya  68(12)
vAkyatva
  tAdRZa-AnupUrvIka-vAkyatva  72(15)
  yAdRZa-AnupUrvIka-vAkyatva-sAmAnAdhikaraNya  72(14)
vAcin
  sAdhya-vAcin  44(12)
vAcya  30(10) 74(4) 86(2)
  AkhyAta-vAcya  86(8)
  karabhaka-pada-vAcya  66(2)(3)
  gavaya-pada-vAcya  64(5)(6)
  naJ-pada-vAcya  64(8)(11)
vAcyatva  50(2)
  -atirikta  66(5)
vAda
  artha-adhyAhAra-vAda  72(2)
  Zabda-adhyAhAra-vAda  72(4)
  svatastva-vAda  8(3)
vAdin
  jJAna-atIndriyatva-vAdin  6(12)
vAyu  36(10)
  -gagana-Adi  14(12)
vAraNa  16(9)
  udAsIna-vAkya-vAraNa  44(15)
  ghaTa-kAraNatva-prasaGga-vAraNa  58(10)
  tat-parimANa-Adi-pratyakSa-vAraNa  18(1)
  trasareNu-guNa-tvAca-vAraNa  18(6)
  nirvikalpaka-viSayatA-vAraNa  26(11)
  pratyakSa-vAraNa  18(3)
  prabhA-guNa-tvAca-vAraNa  18(5)
  vyabhicAra-vAraNa  16(10)(11)(12)
  hetv-avayava-vAraNa  44(14)
vAsanA
  adRSTa-kAraNa-mithyA-jJAna-vAsanA-viraha  60(10)
viklitti
  (viklitty)-anukUla  86(3)
vighna  2(15)
  -dhvaMsa  2(6)(11)
  maGgala-anantara-utpanna-vighna  2(14)
vighnatva  2(12)
vitti
  jJAna-vitti-vedyatva  6(3)
  tulya-vitti-vedyatA  80(5)
vid-
  vidyate  64(13)
vidyamAna  58(7)
vidha
  catur-vidha  12(13)
  tathA-vidha  10(11)
  tri-vidha  40(6) 48(8) 50(16) 80(12) 82(4)
  dvi-vidha  28(13)(15)
vidharman
  bhAva-vidharman  64(8)(9)
vidhA
  dvi-vidhA  44(5) 78(5)
vidhi
  (vidhy)-artha  78(4)
  vahni-janyatva-Adi-vidhi-ZeSa-darZana  34(12)
vinaZ-
  vinaZyati  54(9)
vinAZa  54(10)
  -asaMbhava  56(1)
  utpAda-vinAZa-pratIti  74(5)
vinAZavattva
  utpAda-vinAZavattva  56(1)
vinAZin(f.-inI)
  AZu-vinAZinI  78(12)
viparyaya
  saMZaya-viparyaya-uttara-pratyakSa  10(1)
viraha
  adRSTa-kAraNa-mithyA-jJAna-vAsanA-viraha  60(10)
  caitra-cakSuH-saMyukta-samavAya-viraha  16(8)
  tAtparya-viraha-niZcaya  72(8)
  laukika-kAraNa-viraha  2(15)
  siSAdhayiSA-viraha-viZiSTa-siddhy-abhAva  38(6)
viruddha  48(4) 50(5)(12)
virudh-
  virudhyate  74(10)
virodha
  anubhava-virodha  40(4)
  satpratipakSa-virodha-bhinna  52(5)
virodhin
  parAmarZa-virodhin  50(14)
  prakRta-anumiti-virodhin  52(5)
  vyatireka-vyApti-graha-virodhin  50(1)
  hetu-vyApakatA-graha-virodhin  48(10)
  hetu-sAdhya-sAmAnAdhikaraNya-graha-virodhin  48(13)
viZiSTa(f.-A)  26(11)
  -eka-Zakti-svIkAra  82(2)
  -jJAna  28(16)
  -jJAna-uccheda  12(4)
  -dharma  48(3)
  -buddhi  12(3)
  -buddhitva  20(11)
  atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyakatva-Adi-viZiSTa  50(2)
  iSTa-purovarti-viZiSTa-niZcayatva  68(8)
  guNa-anyatva-viZiSTa-sattAvat  32(2)
  guNa-kriyA-jAti-viZiSTa-buddhi  20(10)
  gotva-viZiSTa-buddhi  80(10)
  gotva-viZiSTA  80(7)
  tad-rUpa-viZiSTa-sAmAnAdhikaraNya  32(12)
  daNDi-puruSa-viZiSTa-buddhivat  20(11)
  dravyatva-Adi-viZiSTa  36(6)(7)
  naraka-dveSa-viZiSTa-yAga-icchA  76(9)
  prakRta-sAdhya-vyApti-viZiSTa-vaiZiSTya-bodhaka  46(3)
  pratiyogitA-avacchedaka-viZiSTa-anadhikaraNatva  32(2)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva   30(11)
  mitra-Atanayatva-viZiSTa-ZyAmatva-vyApaka  36(9)
  yatnatva-viZiSTa  86(8)
  vaidharmya-viZiSTa-ghaTa-abhAva-Adi-pratyakSa  64(10)
  vaidharmya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa-karaNikA  64(7)
  vyApti-viZiSTa-pakSa-dharmatA-jJAna-janya  30(3)
  vyApyatva-viZiSTa  38(13)
  sAdRZya-viZiSTa-piNDa-pratyakSa  64(4)
  siSAdhayiSA-viraha-viZiSTa-siddhy-abhAva  38(6)
  sva-viZiSTa  36(9)
  svarga-icchA-viZiSTa  76(8)
  hetutA-avacchedaka-viZiSTa-adhikaraNatva  32(4)
viZeSa
  jAti-viZeSa  36(1) 68(4)
  tRNa-janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
  dharma-viZeSa  28(8) 78(8)
  pada-viZeSa-janyA  72(3)
  viZeSaNatA-viZeSa  6(7)
  viSayatA-viZeSa  4(7)
  sad-viZeSa-darZana  10(1)
viZeSaNa  10(9) 28(15) 32(1)
  -jJAna-abhAva  42(8)
  -jJAna-kAraNatA  28(6)
  -viZeSya-saMsarga-viSayA  20(10)
  -viZeSyatA-avacchedaka-prakAraka-jJAnatva  26(16)
viZeSaNa(f.-ikA)
  tad-viZeSaNikA  42(8)
viZeSaNa
  viZeSya-saMbaddha-viZeSaNa-jJAna  10(3)
  viSayatA-viZeSaNa  26(12)
viZeSaNaka(f.-ikA)
  sAdhya-viZeSaNikA  42(14)
viZeSaNatA  14(3) 16(7) 20(4) 26(4)(7)(14)
  -viZeSa  6(7)
  indriya-saMbaddha-viZeSaNatA  22(9)
  cakSuH-saMyukta-viZeSaNatA  22(6)
  cakSuH-saMyukta-samaveta-viZeSaNatA  22(7)
  cakSuH-saMyukta-samaveta-samaveta-viZeSaNatA  22(8)
  mahAkAlika-viZeSaNatA  34(1)
  Zrotra-viZeSaNatA  22(5)
  Zrotra-samaveta-viZeSaNatA  22(5)
viZeSaNIbhU-
  viZeSaNI-bhavat  86(3)
viZeSya
  -saMbaddha-viZeSaNa-jJAna  10(3)
  viZeSaNa-viZeSya-saMsarga-viSayA  20(10)
viZeSyaka(f.-ikA)  8(8)
  tat-prakAraka-tad-viZeSyaka-jJAnavat  6(10)
  rajata-viZeSyaka  8(10)
  rajatatva-prakAraka-rajata-viZeSyaka-jJAnavat  6(11)
viZeSyakatva
  -abhAva  8(11)
  rajata-viZeSyakatva  8(12)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyakatva-abhAva  8(9)
viZeSyatA  4(7) 6(1) 12(7)
  -saMbandha  12(6)
  dhUmatva-Adi-prakAratA-nirUpita-alaukika-mukhya-viZeSyatA  28(1)
  prakAratA-viZeSyatA  6(1)
  rajata-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka-jJAna  4(4)
  rajatatva-abhAvavad-viZeSyatA-nirUpita-rajatatva-prakAratAka  4(6)
  viZeSaNa-viZeSyatA-avacchedaka-prakAraka-jJAnatva  26(16)
viZeSyika(f.-A)
  sAdhya-viZeSyikA  42(7)
viSaya(f.-A)
  anumiti-taj-janaka-parAmarZa-anyatara-pratibandhaka-jJAna-viSaya  48(2)
  upamiti-viSaya  66(5)
  janaka-jJAna-viSaya  76(4)
  jJAna-viSaya  4(8)
viSaya
  jJAna-viSaya  4(14)
viSaya(f.-A)
  pratisthApanA-viSaya  50(10)
  viZeSaNa-viZeSya-saMsarga-viSayA  20(10)
viSayaka
  agRhIta-artha-viSayaka-ZAbda-bodha-janakatva  68(14)
  tad-viSayaka-saprakAraka-jJAna  26(13)
viSayakatva
  eka-jAtIyatva-viSayakatva  74(6)
viSayatA  4(8) 86(9)
  -antara-nirUpita-viSayatA  26(10)
  -antara-nirUpitatva  26(12)
  -viZeSa  4(7)
  -viZeSaNa  26(12)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  dravya-vRtti-laukika-viSayatA  14(9)(11)
  nirvikalpaka-viSayatA-vAraNa  26(11)
  viSayatA-antara-nirUpita-viSayatA  26(10)
  vRtti-viSayatA  20(6)
  sad-vRtti-laukika-viSayatA  18(10) 20(3)
viSayatAka
  tan-niSTha-alaukika-viSayatAka-mAnasa  26(13)
  prakRta-anumity-anyUna-anatirikta-viSayatAka-vAkya-artha-bodha-janaka  44(9)
viSayatva
  vyApti-graha-pratibandhaka-graha-viSayatva  48(6)
viSayIkR-
  viSayIkaroti  4(13) 6(2) 76(16)
visaMvAdin
  (vsisaMvAdi)-vyavahAra-siddhi  12(2)
  saMvAdi-visaMvAdi-vyavahAra-bheda  12(8)
vIpsA  46(15)
vRtti
  -viSayatA  20(6)
  janya-mAtra-vRtti-dharmatva  74(14)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  dravya-vRtti-laukika-viSayatA  14(9)(11)
  pakSa-vRtti  50(5)
  Zabda-vRtti  50(6)
  sad-vRtti-laukika-viSayatA  18(10) 20(3)
  hetv-adhikaraNa-vRtti  34(2)
vRttitA
  pakSa-vRttitA  38(3)
vRttitva
  avyApya-vRttitva  26(5)
  dhUmavad-vRttitva  32(7)
vRttimat
  -pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
vRZcika  58(1)
  go-maya-vRZcika-janya  58(1)
vRSTi  76(16)
  -janya  76(16)
veda  68(12)(14) 74(1)(3)(9) 78(8)(12)
  Adhunika-veda  74(2)
vedatva  72(14) 74(3)
vedAntin  80(2)
vedyatA
  tulya-vitti-vedyatA  80(5)
vedyatva
  jJAna-vitti-vedyatva  6(3)
vaikalpika(f.-I)  56(3) 78(2)
vaijAtya  58(2)
  -dvaya-kalpana-prasaGga  24(12)
vaidika
  -liG  78(11)
  -vAkya  72(10)
vaidharmya
  -viZiSTa-ghaTa-abhAva-Adi-pratyakSa  64(10)
  -viZiSTa-piNDa-pratyakSa-karaNika  64(7)
  sAdRZya-vaidharmya-atirikta-dharma-darZana-janman  64(12)
vaiyAkaraNa  86(5)
vaiZiSTya
  prakRta-sAdhya-vyApti-viZiSTa-vaiZiSTya-bodhaka  46(3)
vaiZeSika  68(10)
vyakti  80(4)(7)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-vyakti-nAZa  60(12)
vyajanavattva  36(14)
vyaJjitatva
  utpannatva-vyaJjitatva-Adi-vyApyatva  74(12)
vyatireka  70(12)
  -vyApti-graha-virodhin  50(1)
  ApAdya-vyatireka-nirNaya  36(2)
  indriya-anvaya-vyatireka-anuvidhAna  24(5)
  eka-pada-vyatireka-prayukta-anvaya-bodha-abhAva-prayojaka-vyatireka-pratiyogitva  70(9)
  daNDa-anvaya-vyatireka-anuvidhAyitva  44(14)
vyatirekatas  2(10)(16) 42(10)
vyatirekin
  (vyatireky)-anumAna  44(2)
  anvaya-vyatirekin  40(7) 42(10)
  kevala-vyatirekin  40(6) 42(2)
vyadhikaraNa
  -prakAraka  10(8)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
vyadhikaraNatva
  pratiyogi-vyadhikaraNatva-abhAva  34(4)
vyabhicAra  2(10)(16) 16(9) 38(1) 54(2) 56(6)
  -darZana  36(4)
  -darZana-abhAva  34(6)
  -prasaGga  22(2)
  -bhinna  50(14)
  -vAraNa  16(10)(11)(12)
  vahni-vyabhicAra-ZaGkA  34(10)
  sAdhya-vyabhicAra  38(1)
  sAdhya-vyabhicAra-ZaGkA  34(8)
vyabhicArin
  vahni-vyabhicArin  34(11)
vyavasAya
  prathama-vyavasAya  4(11)
vyavahAra  10(11)(12) 12(7)
  -janakatva  10(11)
  -janikA  68(7)
  arajata-gocara-vyavahAra-ajanakatva  8(9)
  visaMvAdi-vyavahAra-siddhi  12(2)
  saMvAdi-visaMvAdi-vyavahAra-bheda  12(8)
  saMvAdi-vyavahAra  12(3)
vyavahAratva
  rajatatva-prakAraka-vyavahAratva  10(13)
vyavahR-
  vyavahriyate  4(5)(7) 86(10)
vyApaka  36(7)(14)
  -Aropa  34(15)
  jala-Adi-vyApaka-pRthivItva-abhAva-pratiyogi-pRthivItvavatI  42(5)
  bahir-dravyatva-avacchinna-pratyakSatva-vyApaka  36(11)
  mitra-Atanayatva-viZiSTa-ZyAmatva-vyApaka  36(9)
  yad-dharma-avacchinna-sAdhya-vyApaka  36(5)
  vahny-abhAva-vyApaka-dhUma-abhAva-pratiyogitva  42(12)
vyApakatA  40(1)
  -agraha  42(3)
  hetu-vyApakatA-graha-virodhin  48(10)
vyApakatva  36(15) 42(5)
vyApakIbhUta
  sAdhya-vyApakIbhUta-abhAva-pratiyogin  50(4)
vyApAra  2(7) 60(13) 64(6) 80(1) 84(11) 86(4)(5)(10)
  -bodha-udaya  84(13)
  phala-vyApAra  84(11)
  yAga-vyApAra  80(2)
  ZarIra-vyApAra  54(6)
vyApAraka
  anArabdha-vyApAraka  60(8)
  Arabdha-vyApAraka  60(8)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-para  60(7)
  Arabdha-vyApAraka-adRSTa-vyakti-nAZa  60(12)
vyApAratva  86(6)
vyApti  30(9)(13) 32(12) 34(6) 40(1) 42(11)
  -graha-pratibandha  38(2)
  -graha-pratibandhaka-graha-viSayatva  48(6)
  -viZiSTa-pakSa-dharmatA-jJAna-janya  30(3)
  -smaraNa  6(11)
  prakRta-sAdhya-vyApti-viZiSTa-vaiZiSTya-bodhaka  46(3)
  vyatireka-vyApti-graha-virodhin  50(1)
  sAdhya-abhAvavad-avRttitva-vyApti  40(14)
vyApya  36(1)
  -Aropa  34(15)
  anumititva-vyApya  68(10)
  nityatva-abhAva-vyApya  50(6)
  mAnasatva-vyApya  36(1)
  vahni-vyApya  38(10)
  vahni-vyApya-dhUmavat  46(8)
  Zuklatva-Adi-vyApya  14(14)
  Zuklatva-vyApya-jAti  14(15)
  sAdhya-abhAva-vyApya  50(4)
vyApyatA
  gRhyamANa-vyApyatA-avacchedaka-prakAraka-pakSa-dharmatA-jJAnatva  38(11)
vyApyatva
  -asiddha  50(16) 52(2)
  -viZiSTa  38(13)
  utpannatva-vyaJjitatva-Adi-vyApyatva  74(12)
vyAvRtti  10(9)
vyoma
  -eka-guNatva  50(9)
vrIhi
  (vrIhy)-Adi  56(8)(9)
  -nAZa  56(10)
  -bheda  56(9)
  sarva-vrIhi  56(10)
Zak-
  Zakyate  22(14)
Zakta  80(12)
Zaktatva  82(1)
Zakti  54(16)(18)(18) 56(1)(4)(13) 58(5) 68(4) 76(4) 80(10) 84(2)(8)(11)
  (Zakty)-Adhikya-Apatti  56(9)
  eka-Zakti-svIkAra  56(10)
  viZiSTa-eka-Zakti-svIkAra  82(2)
Zaktimattva
  eka-Zaktimattva  56(4)
Zakya(f.-A)  80(4)(6)
  go-pada-ZakyA  80(7)
  liG-Adi-Zakya  78(8)
ZaGkA
  anAhArya-ZaGkA  34(12)
  AhArya-ZaGkA  34(13)
  vahni-vyabhicAra-ZaGkA  34(10)
  sAdhya-vyabhicAra-ZaGkA  34(8)
Zabda  12(14) 20(5)(5) 22(6) 48(14) 50(5)(7)(9)(10) 68(2)(2)(6)(9) 70(3)
  -adhyAhAra-vAda  72(4)
  -abhAva  22(5)
  -vRtti  50(6)
  -samaveta-jAti  20(7)
  tac-chabda  46(16)
  yac-chabda  46(15)(16)
  rAja-Zabda  82(15)
Zabdatva  48(14) 50(6) 74(12)
  -katva-Adi  20(8)
ZarIra
  -abhAva  54(9)
  -vyApAra  54(6)
  -svIkAra  54(6)
  kArya-saMnihita-ZarIra-ceSTA-dvAr  54(3)
  nyAya-ZarIra  46(9)
  liGga-ZarIra-apagama  62(1)
ZarIrin  52(12) 54(3)
ZAka
  -pAka-jatva  36(10)
ZAbda
  -pramititva  68(10)
  -buddhi  72(8)
  -bodha  10(2) 68(4)
  -bodha-aGgatva  72(4)
  -bodha-janana  70(3)
  -miti-karaNa  68(2)
  -mititva  68(3)
  agRhIta-artha-viSayaka-ZAbda-bodha-janakatva  68(14)
ZAstra  58(14)
ZiromaNi  60(1)
ZiSTa  2(5)
Zukti  4(4) 10(10)(13)(14)
Zuklatva
  -Adi-vyApya  14(14)
  -vyApya-jAti  14(15)
Zuddha
  -dharma-avyApaka  36(14)
  sandarbha-Zuddha  86(15)
ZUnyatva
  anyathA-siddhi-ZUnyatva  58(6)
ZeSa
  vahni-janyatva-Adi-vidhi-ZeSa-darZana  34(12)
ZyAma  36(8)
ZyAmatva
  mitra-Atanayatva-viZiSTa-ZyAmatva-vyApaka  36(9)
Zravas  20(5)
ZrAvaNa  68(4)
  caitrI-ZrAvaNa  20(3)
  caitrIya-ZrAvaNa-pratyakSa  20(6)
ZrI
  -gopAla-cira-Ayus  2(3)
Zru-
  ZRNoti  68(4)
  ZRNomi  68(3)
Zruti  58(17) 60(2) 74(10)(11)(13) 76(2)
Zrutitva  74(12)
ZrutvA  66(1)
Zreyas  72(5)
Zrotra  12(17) 20(4)
  -viZeSaNatA  22(5)
  -samaveta-viZeSaNatA  22(5)
  caitra-Zrotra-samavAya  20(3)
  caitrIya-Zrotra-samaveta-samavAya  20(7)
SaS  14(4)(15)
SaSThI
  -smaraNa  82(13)
SoDhA  12(17)
saMyukta
  -samavAya  14(2)
  -samaveta-samavAya  14(2)
  ghrANa-saMyukta-samavAya  16(5)
  ghrANa-saMyukta-samavAya-rasana-saMyukta-samavAya  18(8)
  cakSuH-saMyukta  18(2)
  cakSuH-saMyukta-viZeSaNatA  22(6)
  cakSuH-saMyukta-samavAya  16(3)
  cakSuH-saMyukta-samaveta-viZeSaNatA  22(7)
  cakSuH-saMyukta-samaveta-samaveta-viZeSaNatA  22(8)
  caitra-cakSuH-saMyukta-samavAya-viraha  16(8)
  caitrIya-cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
  tvak-saMyukta-samavAya  16(4) 18(4)
  rasana-saMyukta-samavAya  16(5)
  sva-AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
saMyoga  14(2)(6)
  Aloka-saMyoga  14(17)
  karNa-saMyoga  20(5)
  cakSuH-saMyoga  14(6)
  tat-puruSa-cakSuH-saMyoga  14(10)
  tvak-saMyoga  14(7)
  manaH-saMyoga  14(7)
  sva-AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
saMyogin  30(14)
saMvAdin
  (saMvAdi)-visaMvAdi-vyavahAra-bheda  12(8)
  (saMvAdi)-vyavahAra  12(3)
saMZaya  8(3)
  -viparyaya-uttara-pratyakSa  10(1)
  -sAdhAraNa  70(7)
  -sva-rUpa-anumiti  50(12)
  prAmANya-saMZaya  6(16)
saMsarga  32(12)
  apara-pada-artha-saMsarga  70(6)
  kAryatA-avacchedaka-saMsarga  16(10)
  paraspara-saMsarga-abAdha  70(5)
  pratibandhaka-saMsarga-abhAva-mudrA  2(11)
  yat-saMsarga-avacchinnatva-yad-rUpa-avacchinnatva-ubhaya-abhAva  32(11)
  viZeSaNa-viZeSya-saMsarga-viSayA  20(10)
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinna-pratiyogitAka  34(3)
  sAdhyatA-avacchedaka-saMsarga-avacchinnA  32(6)
  sva-AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
  sva-prakArIbhUta-dhUmatva-AdimattA-saMsarga  28(2)
  sva-pratiyogitA-avacchedaka-saMsarga  34(3)
  sva-rUpa-saMsarga  22(2)
saMsargatA
  tat-kAryatA-avacchedaka-saMsargatA  22(1)
sakartRkA  52(11)
sakartRtva  52(15)
sakala
  -dhUma-gocara  28(3)
saGketa  80(11)
saMkSepa  2(2) 34(4)
saMgraha
  ity-Adi-saMgraha  30(14)
sat  2(8) 8(11) 20(6) 24(9) 44(9)(11) 48(6) 54(1)(10) 58(6)(10)
  (sad)-atideZa-vAkya-artha-jJAna  10(2)
  (sad)-ghrANa-ja  16(5)
  -tAtparya-jJAna  10(3)
  (sad)-rAsana  16(4)
  (sal)-liGga-parAmarZa  10(2)
  (sad)-viZeSa-darZana  10(1)
  (sad)-vRtti-laukika-viSayatA  18(10) 20(3)
  janya-sad-utpatti  22(2)
sattA
  ghaTa-sattA-kAla  26(2)
  tat-sattA  22(14)
sattAvat
  guNa-anyatva-viZiSTa-sattAvat  32(2)
sattAvattva  54(1)
sattva  58(17)
  -Ady-abhAva  22(9)
  guNa-Ady-anya-sattva  32(5)
  janya-sattva-avacchinna  20(14)
  pratiyogi-sattva-prasaJjana-prasaJjita-pratiyogikatva  22(12)
  pralaya-sattva  74(13)
  pravaktR-sattva  74(9)
satpratipakSa  48(4) 50(8)(12)
  -mudrA  38(4)
  -virodha-bhinna  52(5)
sadRZa
  go-sadRZa  64(4)(5)
sandarbha
  -Zuddha  86(15)
saMnikarSa
  avayava-indriya-saMnikarSa  8(15)
  cakSuH-saMnikarSa  4(12)
  parama-aNu-ghaTita-saMnikarSa  18(2)
  piZAca-ghaTita-saMnikarSa  18(1)
  prabhA-ghaTita-saMnikarSa  18(5)
saMnihita
  kArya-saMnihita-ZarIra-ceSTA-dvAr  54(3)
saptadhA  82(9)
saptama  26(1)
saprakAraka  28(14)
  tad-viSayaka-saprakAraka-jJAna  26(13)
samaya
  abhimata-karma-Arambha-samaya  2(5)
samavadhAna
  maNi-samavadhAna  54(16)
samavAya  14(2)(10)(11) 20(12) 32(7) 80(7)
  -siddhi  22(1)
  ghrANa-saMyukta-samavAya  16(5)
  ghrANa-saMyukta-samavAya-rasana-saMyukta-samavAya  18(8)
  cakSuH-saMyukta-samavAya  16(3)
  caitra-cakSuH-saMyukta-samavAya-viraha  16(8)
  caitra-Zrotra-samavAya  20(3)
  caitrIya-cakSuH-saMyukta-udbhUta-rUpavan-mahat-samavAya  16(7)
  caitrIya-Zrotra-samaveta-samavAya  20(7)
  tvak-saMyukta-samavAya  16(4) 18(4)
  rasana-saMyukta-samavAya  16(5)
  saMyukta-samavAya  14(2)
  saMyukta-samaveta-samavAya  14(2)
  samaveta-samavAya  14(3)
  sva-AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
samavAyavat  26(7)
samaveta(f.-A)  20(6)
  -samavAya  14(3)
  cakSuH-saMyukta-samaveta-viZeSaNatA  22(7)
  cakSuH-saMyukta-samaveta-samaveta-viZeSaNatA  22(8)
  caitrIya-Zrotra-samaveta-samavAya  20(7)
  tat-puruSa-samaveta-cAkSuSa  14(9)
  dravya-anya-dravya-samaveta-cAkSuSa  16(3)
  dravya-anya-dravya-samaveta-tvAca  16(4)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  dravya-samaveta  16(12)
  parIkSya-puruSa-samaveta  56(12)
  yajamAna-samaveta  56(8)
  yat-prakAraka-yat-samaveta-jJAtatAvat  6(9)
  rajata-samavetA  6(7)
  rajatatva-prakAraka-rajata-samaveta-jJAtatAvat  6(8)
  Zabda-samaveta-jAti  20(7)
  Zrotra-samaveta-viZeSaNatA  22(5)
  saMyukta-samaveta-samavAya  14(2)
samAna
  -adhikaraNa-pada-dvaya-ghaTita  82(16)
  -AkAra-jJAna  10(11)
  dhUma-samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva   30(11)
  sva-samAna-adhikaraNa-duHkha-asamAnakAlInatva  58(15)
samApti  2(6)(7)(8)(12)
  -pratibandhakatA-avacchedakatA  2(13)
  karma-samApti-kAma  2(5)
  pramatta-nAstika-Adi-praNIta-grantha-samApti  2(9)
samAsa  82(8)
  kRt-taddhita-samAsa-bheda  82(4)
samAhAra  84(1)
  tat-samAhAra  84(2)
samudAya
  ucita-AnupUrvIka-pratijJA-Adi-paJcaka-samudAya  44(7)
saMpradAya  58(18) 70(13) 72(9)
saMbaddha
  indriya-saMbaddha-viZeSaNatA  22(9)
  viZeSya-saMbaddha-viZeSaNa-jJAna  10(3)
saMbandha  4(8) 20(12)
  dravya-anya-dravya-samaveta-vRtti-laukika-viSayatA-saMbandha  16(6)
  rAja-saMbandha  82(13)(14)
  viZeSyatA-saMbandha  12(6)
  sva-rUpa-saMbandha  20(13)
saMbandhin
  rAja-saMbandhin  82(14)
saMbhava
  aitihya-saMbhava-abhAva-artha-Apatti  86(13)
  nirmANa-saMbhava  54(7)
saMbhAvanA  68(7)
saMbhU-
  saMbhavati  60(14)
  saMbhavanti  34(10)
sarga
  -Adi  72(15)
sarva(f.-A)  6(15) 44(13) 50(2)
  -karman  60(5)
  -vrIhi  56(10)
sarvatra  10(3) 12(4)
savikalpaka  28(13)(14)
savyabhicAra  48(4)(7)
sahakAra
  upAdAna-pratyakSa-sahakAra  76(11)
sahakArin  54(13) 70(4)
  tat-sahakArin  28(10)
sahakRta(f.-A)
  tat-tad-indriya-janya-ghaTa-upalambha-abhAva-sahakRtA  24(11)
sahacAra
  hetu-sAdhya-sahacAra-darZana  34(6)
sahita
  dhava-Adi-sahita-khadira-Adi  84(6)
sAkAGkSa
  avayava-antara-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa-pada-ghaTitatva  44(10)
  upanaya-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(5)
  pratijJA-ghaTaka-pada-sAkAGkSa-pada-ghaTita  46(1)
  hetu-ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa  44(12)
sAkSAtkAra  12(15) 14(1)(4)(13)
  -karaNa  12(16)
  -sAmAnya  20(1)
  janya-sAkSAtkAra  14(11)
sAkSAtkAratva  12(15)
sAkSAtkR-
  sAkSAtkaromi  12(15)
sAkSika
  ity-anubhava-sAkSika  4(9) 68(3)
sAdRZya
  -viZiSTa-piNDa-pratyakSa  64(4)
  -vaidharmya-atirikta-dharma-darZana-janman  64(12)
sAdhana  50(7)
  sAdhya-sAdhana-sAmAnAdhikaraNya-agraha  42(2)
sAdhanatA
  iSTa-sAdhanatA-jJAna  78(1)
  iSTa-sAdhanatA-jJAna-Adi  78(6)
  iSTa-sAdhanatA-buddhi  76(14)
  kriyA-gata-iSTa-sAdhanatA  78(12)
  pratyavAya-sAdhanatA-jJAna  78(1)
  svarga-sAdhanatA-jJAna  76(8)
sAdhanatva
  kRti-sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  svarga-Adi-iSTa-sAdhanatva  76(5)
sAdhAraNa  48(8)(11)
  jJAna-dvaya-sAdhAraNa  38(11)
  laghu-sAdhAraNa  32(8)
  saMZaya-sAdhAraNa  70(7)
sAdhAraNya  48(10)
sAdhya  34(1) 36(7) 42(11) 48(10)
  -abhAva  42(3)
  -abhAva-unnAyakatva  38(3)
  -abhAva-vyApya  50(4)
  -abhAvavat-prakRta-pakSaka  52(8)
  -abhAvavad-avRttitva  30(9)
  -abhAvavad-avRttitva-vyApti  40(14)
  -abhAvavad-gAmitva  48(12)
  -asamAna-adhikaraNa  48(15)
  -vAcin  44(12)
  -viZeSaNikA  42(14)
  -viZeSyikA  42(7)
  -vyabhicAra  38(1)
  -vyabhicAra-ZaGkA  34(8)
  -vyApakIbhUta-abhAva-pratiyogin  50(4)
  -sAdhana-sAmAnAdhikaraNya-agraha  42(2)
  duHkha-anuvyavasAya-sAdhya  60(1)
  prakRta-sAdhya-vyApti-viZiSTa-vaiZiSTya-bodhaka  46(3)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva   30(11)
  mat-kRti-sAdhya  76(6)
  yad-dharma-avacchinna-sAdhya-vyApaka  36(5)
  hetu-sAdhya-Adi-graha-avirodhin  48(6)
  hetu-sAdhya-sahacAra-darZana  34(6)
  hetu-sAdhya-sAmAnAdhikaraNya-graha-virodhin  48(13)
sAdhyaka
  atyanta-abhAva-pratiyogi-sAdhyaka  40(8)
sAdhyaka(f.-ikA)
  aprasiddha-sAdhyikA  42(7)
sAdhyaka
  kevala-anvayi-sAdhyaka  30(10) 40(13)
  tat-pakSa-sAdhyaka-anumiti-gocara-icchA  38(7)
  vRttimat-pratiyogy-asamAna-adhikaraNa-atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyaka  40(10)
sAdhyakatva
  atyanta-abhAva-apratiyogi-sAdhyakatva-Adi-viZiSTa  50(2)
  prasiddha-sAdhyakatva  42(14)
sAdhyatA  32(9)
  -avacchedaka-saMsarga-avacchinna-pratiyogitAka  34(3)
  -avacchedaka-saMsarga-avacchinnA  32(6)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
sAdhyatva
  kRti-sAdhyatva-iSTa-sAdhanatva-balavad-aniSTa-ananubandhitva  76(3)
  kRti-sAdhyatva-prakAraka-icchA  76(9)
  svakIya-idAnIMtana-kRti-sAdhyatva  76(6)
sAdhyavat
  (sAdhyavad)-anya-avRttitva  30(9)
sAdhyavattA
  -niZcaya  38(7)
sAmagrI  68(14)
  anuvyavasAya-sAmagrI  8(6)
  jJAna-sAmagrI-mAtra  8(14)
  tad-aprAmANya-agrAhaka-yAvaj-jJAna-grAhaka-sAmagrI-grAhyatva  6(14)
sAmagrIbhUta
  upAya-abhAva-gocara-dveSa-sAmagrIbhUta  78(1)
sAmayika  26(5)
sAmAnAdhikaraNya
  -ghaTitatva  40(2)
  tad-rUpa-viZiSTa-sAmAnAdhikaraNya  32(12)
  dhUma-samAna-adhikaraNa-abhAva-apratiyogi-vahni-sAmAnAdhikaraNya  42(12)
  pratyakSatva-sAmAnAdhikaraNya  30(6)
  yAdRZa-AnupUrvIka-vAkyatva-sAmAnAdhikaraNya  72(14)
  sAdhya-sAdhana-sAmAnAdhikaraNya-agraha  42(2)
  hetu-sAdhya-sAmAnAdhikaraNya-graha-virodhin  48(13)
sAmAnya
  -lakSaNA  14(3) 28(4)(6)
  apUrva-sAmAnya-dhvaMsa  60(4)
  upAya-icchA-sAmAnya  76(17)
  cikIrSA-sAmAnya-janana-dvAr  76(13)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  sAkSAtkAra-sAmAnya  20(1)
sAmAnyatas  6(10) 12(6)
sAmIpya  82(11)
  kumbha-sAmIpya-Adi  82(11)
siMha
  gopAla-siMha  86(16)
siddha(f.-A)  2(13) 8(10) 86(12)
  anugata-pratIti-siddha  24(15)
  anubhava-siddha  58(2)
  anuvyavasAya-siddha  30(6)
  anuvyavasAya-siddhA  12(16) 64(3)
  anyathA-siddha  60(2)(15)
siddhAnta  76(12)
  guru-siddhAnta  76(17)
siddhi  38(6) 54(11) 60(11)
  anyathA-khyAti-siddhi  12(8)(10)
  anyathA-siddhi-nirUpaka  58(11)
  anyathA-siddhi-ZUnyatva  58(6)
  jagan-nirmAtR-puruSa-dhaureya-siddhi  52(10)
  pralaya-siddhi  74(15)
  visaMvAdi-vyavahAra-siddhi  12(2)
  samavAya-siddhi  22(1)
  siSAdhayiSA-viraha-viZiSTa-siddhy-abhAva  38(6)
sidh-
  sidhyat  8(13)
  sidhyati  20(12) 52(12) 72(12)
  sidhyet  12(11)
siSAdhayiSA  38(7)
  -viraha-viZiSTa-siddhy-abhAva  38(6)
sukha  76(16)
  nitya-sukha-abhivyakti  62(1)
suvarNa  86(15)
saugata  68(8)
stambha  24(2)
sthala
  divya-sthala  56(11)
  mAnasa-sthala  28(4)
sthApaka
  sthiti-sthApaka-gurutva-Adi  20(1)
sthApanA  50(9)
sthiti
  -sthApaka-gurutva-Adi  20(1)
sthairya
  -asiddhi-prasaGga  28(16)
sparZa
  -Adi-cAkSuSa  18(13)
  -rasa-gandha  18(12)
  udbhUta-sparZa  16(1) 18(6)
spArZana
  -prasaGga  16(2)
  rUpa-Adi-spArZana  18(13)
smaraNa  12(1)
  atideZa-vAkya-artha-smaraNa  64(5)(10)
  prAmANya-aprAmANya-koTi-smaraNa  8(2)
  vyApti-smaraNa  6(11)
  SaSThI-smaraNa  82(13)
smRti
  (smRty)-AcAra-mUlIbhUta  74(10)
  (smRty)-Adi-laukika-vAkya  68(12)
smRtvA  66(3)(7)
sva
  -arthA  44(5)
  -AZraya-grAhaka  6(15)
  -AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
  -tantra-upasthita-iSTa-bheda-agraha  10(12)
  -prakArIbhUta-dhUmatva-AdimattA-saMsarga  28(2)
  -pratiyogitA-avacchedaka-saMsarga  34(3)
  -rUpa-asiddha  50(16) 52(3)
  -rUpa-saMsarga  22(2)
  -rUpa-saMbandha  20(13)
  -viZiSTa  36(9)
  -samAna-adhikaraNa-duHkha-asamAnakAlInatva  58(15)
  -sva-artha-upasthApana  84(8)
  adhikaraNa-sva-rUpa  24(15)
  kriyA-sva-rUpa-kAla-upAdhi  22(2)
  tat-tat-kAla-Adi-sva-rUpA  26(4)
  pratiyogi-sva-rUpa  40(10)
  saMZaya-sva-rUpa-anumiti  50(12)
  sva-AZraya-saMyoga-sva-AZraya-saMyukta-samavAya-Adi-saMsarga  28(9)
svakIya
  -idAnIMtana-kRti-sAdhyatva  76(6)
svatas  8(14)
  (svato)-grAhya  6(13)
  (svato)-grAhyatva  6(13)
svatastva  8(7)
  -vAda  8(3)
svayam  18(9)
svarga
  -Adi-iSTa-sAdhanatva  76(5)
  -icchA-viZiSTa  76(8)
  -janana  80(1)
  -sAdhanatA-jJAna  76(8)
svAtantrya  12(1)
svAmin
  go-svAmin  84(4)
svArasika(f.-I)  34(7) 78(5)
  -pravRtti  78(6)
svIkartavya  72(2)
svIkAra
  eka-Zakti-svIkAra  56(10)
  tRNa-janyatA-avacchedaka-jAti-viZeSa-svIkAra  56(7)
  viZiSTa-eka-Zakti-svIkAra  82(2)
  ZarIra-svIkAra  54(6)
harA
  jvara-harA  66(6)(7)
hetu  32(9) 34(2)(8) 36(9) 38(1) 42(11) 46(1) 48(15) 50(3)(5)(11) 52(4)(8)
  (hetv)-adhikaraNa  30(14)
  (hetv)-adhikaraNa-vRtti  34(2)
  (hetv)-adhikaraNatva  32(3)
  (hetv)-abhAva  42(3)
  (hetv)-avayava-avyavahita-uttara  46(2)
  (hetv)-avayava-bhinnA  44(13)
  (hetv)-avayava-vAraNa  44(14)
  (hetv)-AbhAsa  48(3)
  -ghaTaka-paJcamI-sAkAGkSa  44(12)
  -doSa  48(3)
  -bhinna-nyAya-avayava  44(11)
  -bhinnA  44(15)
  -vyApakatA-graha-virodhin  48(10)
  -sAdhya-Adi-graha-avirodhin  48(6)
  -sAdhya-sahacAra-darZana  34(6)
  -sAdhya-sAmAnAdhikaraNya-graha-virodhin  48(13)
  tad-avachinna-hetu  36(11)
  tad-dharma-avacchinna-hetu  36(5)
  prakRta-hetu-bhinna  50(8)
  pratijJA-hetu-udAharaNa  46(13)
  pratijJA-hetu-udAharaNa-upanaya-nigamana  44(8)
  pratiyogi-vyadhikaraNa-hetu-samAna-adhikaraNa-abhAva-pratiyogitA-sAmAnya  32(10)
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
hetutA
  -avacchedaka-viZiSTa-adhikaraNatva  32(4)
hetutva
  pratiyogy-anadhikaraNa-hetv-adhikaraNa-niSTha-abhAva-pratiyogitA-anavacchedaka-sAdhyatA-
   avacchedaka-viZiSTa-sAdhya-samAna-adhikaraNa-hetutva  30(11)
hrada  52(6)『マニカナ』 マニカナ・ホームページ